Input:

10/2012 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Chlumská stráň a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 10/2012 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Chlumská stráň a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
VYHLÁŠKA
ze dne 28. prosince 2011
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Chlumská stráň a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:
§ 1
Vymezení národní přírodní rezervace
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Chlumská stráň (dále jen „národní přírodní rezervace”).
(2) Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Plzeňského kraje, v katastrálním území Chlum nad Berounkou. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3) Ochranné pásmo národní přírodní rezervace se rozkládá na území Plzeňského kraje, v katastrálním území Chlum nad Berounkou. Hranice ochranného pásma národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(4) Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 2
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní rezervace jsou
a) přirozené lesní porosty tvořené hercynskými dubohabřinami, acidofilními doubravami, acidofilními a květnatými bučinami, suťovými lesy, jasanovo-olšovými luhy, bory a štěrbinovou vegetací silikátových skal a drolin a
b) vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, zejména populace silně ohroženého druhu rostliny tisu červeného (Taxus baccata), včetně jejich biotopů.
§ 2
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní rezervaci
a) provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2) ,
b) upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného geologického původu,
c) zřizovat přikrmovací zařízení nebo slaniska, nebo
d) přikrmovat nebo vnadit zvěř.
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2012.
 
Ministr:
Mgr. Chalupa v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 10/2012 Sb.
Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní rezervace Chlumská stráň
Geometrický obrazec 1 - hranice Národní přírodní rezervace Chlumská stráň
 
číslo bodu
souřadnice - Y [m]
souřadnice - X [m]
pořadí bodu v obrazci
016000480190
801071,20
1052229,50
1
019001420004
801029,32
1052231,70
2
019001420005
800752,98
1052299,50
3
019001420003
800663,14
1052303,19
4
019001420002
800586,05
1052296,57
5
019001420001
800415,76
1052265,19
6
019001280160
800402,40
1052246,65
7