Input:

103/2010 Sb., Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí, ve znění účinném k 9.10.2015

č. 103/2010 Sb., Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí, ve znění účinném k 9.10.2015
VYHLÁŠKA
ze dne 30. března 2010
o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
257/2015 Sb.
(k 9.10.2015)
mění přílohu č. 1
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 15a písm. a), b), d) až f) zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 380/2009 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět vyhlášky
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a)  témata prostorových dat,
b)  podmínky užití prostorových dat a služeb založených na prostorových datech,
c)  rozsah průběžně aktualizovaných dat velkého objemu,
d)  lhůty, ve kterých musí povinný subjekt nebo jiný poskytovatel prostorových dat vytvořit metadata k jím pořízeným prostorovým datům a službám založeným na prostorových datech,
e)  způsob vedení evidence o veřejném využívání a zpřístupňování prostorových dat.
§ 2
Témata prostorových dat
[K § 15a písm. a) zákona]
Témata prostorových dat jsou uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce.
§ 3
Podmínky užití prostorových dat a služeb založených na prostorových datech
[K § 15a písm. b) zákona]
(1)  Při každém užití prostorových dat a služeb založených na prostorových datech se na viditelném místě uvede označení povinného subjektu nebo jiného poskytovatele. Označením je název nebo obchodní firma, popřípadě jméno a příjmení, jde-li o fyzickou osobu, copyright nebo označení dat nemající vliv na jejich použitelnost, zejména vodoznak nebo mikroposuny dat.
(2)  Nabyvatel na požádání poskytne povinnému subjektu nebo jinému poskytovateli ukázku nových prostorových dat vytvořených nad poskytnutými prostorovými daty.
(3)  Pokud povinný subjekt nebo jiný poskytovatel poskytne prostorová data a služby založené na prostorových datech zdarma, nesmí být na straně nabyvatele cena výsledného prodávaného produktu navýšena o cenu za prostorová data ani služby založené na prostorových datech.
(4)  Prostorová data a služby založené na prostorových datech se poskytují pouze pro účel sjednaný ve smlouvě, pro další užití dat se vždy uzavírá nová licenční smlouva nebo mění platná smlouva.
(5)  Nabyvatel zajistí ochranu prostorových dat před nepovoleným používáním.
(6)  Nabyvatel může pověřit třetí stranu zpracováním prostorových dat pro potřeby nabyvatele. Pokud je nabyvatel současně zadavatelem veřejné zakázky realizované prostřednictvím třetí strany, je nabyvatel oprávněn pro účely zpracování zadávací dokumentace zpřístupnit nezbytnou část prostorových dat této třetí straně. Nabyvatel o poskytnutí dat třetí straně informuje primárního poskytovatele dat.
(7)  Prostorová data a služby založené na prostorových datech jsou pro účely výběrového řízení nebo plnění zakázky orgánů veřejné správy poskytovány zdarma.
(8)  Pokud povinný subjekt nebo jiný poskytovatel za poskytovaná prostorová data nebo služby založené na prostorových datech žádá úplatu, zpracuje podrobný přehled obsahující ceny za prostorová data a služby založené na prostorových datech a za hodinu práce při poskytování jiných služeb,