Input:

106/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

č. 106/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 19. dubna 2013,
kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 41 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 119/2012 Sb. a zákona č. 102/2013 Sb.:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 55/2003 Sb., vyhlášky č. 281/2007 Sb. a vyhlášky č. 269/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se slova „Evropských společenství1” nahrazují slovy „Evropské unie1o záznamovém zařízení v silniční dopravě”.
2. V § 1b odstavec 2 zní:
„(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije u přeprav, na něž se nevztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie3ani mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu2, a u přeprav uvedených v článku 13 odst. 1 a článku 14 přímo použitelného předpisu Evropské unie3o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy.”.
3. § 2 včetně nadpisu zní:
㤠2
Způsob vedení záznamu o době výkonu činností u přeprav, na něž se vztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie3nebo mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu2
(K § 9b odst. 4 zákona)
Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly vede záznamy o době výkonu činností uvedených v § 9b odst. 1 zákona způsobem stanoveným v § 1 této vyhlášky.”.
4. V § 3 odst. 1 se slova „4 a 5” nahrazují slovy „3 a 4”.
5. V § 3 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2 až 6.
6. V § 3 odst. 2 se číslo „6” nahrazuje číslem „5”.
7. V § 3 odst. 4 se číslo „4” nahrazuje číslem „3”.
8. V § 3 se odstavec 6 zrušuje.
9. V nadpisu § 7 se slova „a § 21 odst. 3 a 6” zrušují.
10. V § 7 se odstavce 3 až 5 zrušují.
11. § 11 až 15 včetně nadpisů znějí:
„Taxislužba
(K § 21 odst. 8 a k § 21c odst. 2 zákona)
§ 11
Způsob vedení a náležitosti záznamu o provozu vozidla taxislužby
(1) Dopravce vede záznam o provozu vozidla taxislužby průběžným zaznamenáváním denních hodnot o provozu vozidla
a) na paměťové jednotce taxametru, pokud je vozidlo taxislužby vybaveno taxametrem, nebo
b) na jiném záznamovém zařízení nebo ručně, pokud vozidlo taxislužby není vybaveno taxametrem v souladu s § 21a odst. 2 písm. b) zákona.
(2) Záznam o provozu vozidla taxislužby vedený způsobem podle odstavce 1 písm. a) obsahuje
a) typ a výrobní číslo taxametru,
b) výrobní číslo paměťové jednotky taxametru,
c) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě obchodní firmu nebo název, a identifikační číslo osoby dopravce,
d) státní poznávací značku vozidla taxislužby,
e) jméno, popřípadě jména, příjmení a rok narození řidiče vozidla taxislužby, k němuž se zaznamenané denní hodnoty o provozu