Input:

106/2017 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kosířské lomy a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 106/2017 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kosířské lomy a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
VYHLÁŠKA
ze dne 27. března 2017
o vyhlášení Národní přírodní památky Kosířské lomy a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:
§ 1
Vyhlášení národní přírodní památky
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Kosířské lomy (dále jen „národní přírodní památka”).
(2) Za národní přírodní památku se vyhlašuje přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3, s výskytem
a) travinných ekosystémů suchých trávníků, luk a pastvin,
b) skalních ekosystémů skal a drolin,
c) biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis) a lněnky Dollinerovy (Thesium dollineri), včetně jejich populací,
d) biotopů vzácného a ohroženého druhu živočicha přástevníka kostivalového (Callimorpha quadripunctaria), včetně jeho populací a
e) odkrytého geologického profilu, naleziště zkamenělin prvohorní fauny a krasových jevů v souvrství devonských vápenců.
(3) Národní přírodní památka se rozkládá na území Olomouckého kraje, v katastrálních územích Čelechovice na Hané a Slatinky. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(4) Ochranné pásmo národní přírodní památky se rozkládá na území Olomouckého kraje, v katastrálních územích Čelechovice na Hané a Slatinky. Hranice ochranného pásma národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(5) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 2
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce
a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2) ,
b) provádět geologické práce spojené se zásahem do zemského povrchu,
c) provádět zemní práce, jež nezpůsobí změny nebo poškození národní přírodní památky,
d) povolovat nebo provádět stavby, povolovat nebo provádět změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením anebo umisťovat stavby, reklamní nebo informační zařízení,
e) upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného geologického původu,
f) ukládat věci, s výjimkou krátkodobého uložení dřevní hmoty na lesních pozemcích,
g) vyznačovat cyklistické nebo turistické trasy,
h) vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouštět živočichy,
i) hnojit pozemky nebo používat chemické prostředky na pozemcích,
j) zřizovat nová přikrmovací