Input:

110/2017 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velký Špičák a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 110/2017 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velký Špičák a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
VYHLÁŠKA
ze dne 27. března 2017
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velký Špičák a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:
§ 1
Vyhlášení národní přírodní rezervace
(1)  Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Velký Špičák (dále jen „národní přírodní rezervace”).
(2)  Za národní přírodní rezervaci se vyhlašuje území, vymezené v odstavci 3, s výskytem
a)  přirozených lesních ekosystémů bučin, suťových lesů a mokřadních olšin,
b)  skalních ekosystémů skal a drolin a
c)  biotopu vzácného a ohroženého druhu rostliny dvouhrotce zeleného (Dicranum viride), včetně jeho populace.
(3)  Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Kraje Vysočina, v katastrálních územích Třešť a Loučky u Jihlavy. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(4)  Ochranné pásmo národní přírodní rezervace se rozkládá na území Kraje Vysočina, v katastrálních územích Třešť a Loučky u Jihlavy. Hranice ochranného pásma národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(5)  Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 2
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní rezervaci
a)  povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2) , nebo
b)  provádět geologické práce spojené se zásahem do území.
§ 3
Činnosti vázané na souhlas v ochranném pásmu
Jen se souhlasem orgánu ochrany přírody lze v ochranném pásmu národní přírodní rezervace
a)  vyznačovat cyklistické nebo turistické trasy, nebo
b)  vysazovat nebo vysévat rostliny; souhlas se nevyžaduje pro umělou obnovu lesa s využitím stanovištně původních listnatých dřevin a jedle bělokoré a pro činnosti a opatření prováděné na podporu přirozené obnovy lesa.
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2017.
 
Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 110/2017 Sb.
Seznamy souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní rezervace Velký Špičák
 
Geometrický obrazec č. 1 - hranice Národní přírodní rezervace Velký Špičák
číslo bodu
souřadnice - Y [m]
souřadnice -X [m]
pořadí bodu v obrazci
770761005700009
675940,57
1138509,56
1
770761005700010
675898,40
1138508,34
2
770761005700011
675738,89
1138791,01
3