Input:

149/2014 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Luční a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 149/2014 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Luční a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
VYHLÁŠKA
ze dne 18. července 2014
o vyhlášení Národní přírodní památky Luční a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:
§ 1
Vymezení národní přírodní památky
(1)  Vyhlašuje se Národní přírodní památka Luční (dále jen „národní přírodní památka”).
(2)  Národní přírodní památka se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálním území Turovec. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3)  Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 2
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou:
a)  fragment acidofilní doubravy na hrázi rybníka,
b)  společenstvo teplomilných hřibovitých (Boletales) a holubinkotvarých (Russulales) hub včetně vzácných a ohrožených druhů a jejich biotopů,
c)  společenstvo stenotopních xylosaprofilních a mycetofilních druhů hmyzu, včetně vzácných a ohrožených druhů a jejich biotopů, a
d)  společenstvo rákosin a příbřežní vegetace rybníka, včetně vzácných a ohrožených druhů a jejich biotopů.
§ 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce
a)  povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2) ,
b)  povolovat a provádět změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením nebo umisťovat stavby, reklamní a informační zařízení,
c)  vjíždět vozidly do území národní přírodní památky; souhlas se nevyžaduje u vozidel základních složek integrovaného záchranného systému3) , obecní policie, ozbrojených sil České republiky při plnění úkolů ozbrojených sil a dalších orgánů veřejné moci při výkonu státní správy, veterinární služby, vozidel správce vodního toku a vozidel potřebných pro zajištění hospodaření na rybníce a péče o něj,
d)  povolovat nebo provádět úpravy povrchu terénu nebo jakékoliv zásahy do něj, včetně úprav povrchu pozemních komunikací,
e)  povolovat nebo provádět změny vodního režimu na pozemcích,
f)  povolovat nebo provádět manipulaci, aplikaci nebo jakékoliv jiné použití chemických látek nebo hnojiv,
g)  přikrmovat zvěř nebo zřizovat slaniska pro zvěř,
h)  rozdělávat oheň, nebo
i)  ukládat věci.
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2014.
 
Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 149/2014 Sb.
Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Luční
Geometrický obrazec - hranice Národní přírodní památky Luční
 
číslo bodu
souřadnice - Y [m]
souřadnice - X [m]
pořadí bodu v obrazci
102
730737,64
1124755,91
1