Input:

151/2012 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2012-2019, CPI %

č. 151/2012 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2012-2019, CPI %
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 9. května 2012,
jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2012-2019, CPI %
Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dluhopisech”) a určuje emisní podmínky Proti-inflačního spořicího státního dluhopisu České republiky, 2012-2019, CPI %:
1. Základní charakteristika dluhopisů:
Emitent: Česká republika - Ministerstvo financí
Název: Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2012-2019, CPI %
Zkrácený název: SSD-I ČR, CPI %, 19
Pořadové číslo emise: 70.
Jmenovitá hodnota: 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká)
Emisní kurz: 100 % jmenovité hodnoty
Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK)
Datum počátku emisní lhůty: 10. 5. 2012
Datum ukončení emisní lhůty: 12. 12. 2018
Datum emise: 12. 6. 2012
Datum splatnosti: 12. 6. 2019
Úrokový výnos: kupon s pohyblivou úrokovou sazbou
Zdanění úrokových výnosů: podle právních předpisů České republiky
ISIN: CZ0001003586
2. Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 zákona o dluhopisech vydávány na základě zvláštních zákonů o státním dluhopisovém programu, které vydání státních dluhopisů umožňují.
3. Dluhopisy znějí na doručitele, vydávají se v zaknihované podobě a jsou evidovány v samostatné evidenci, kterou vede podle ustanovení § 35 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo financí (dále jen „evidence ministerstva”).
4. Dluhopisy může upsat pouze fyzická osoba nebo občanské sdružení fyzických osob.
5. Ministerstvo financí jako emitent nehodlá požádat o přijetí dluhopisů k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému se sídlem v členském státě Evropské unie. Obchodování s dluhopisy na uvedených převodních místech je vyloučeno.
6. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise dluhopisů je 10 000 000 000 Kč (slovy: deset miliard korun českých). Dluhopisy mohou být v souladu s ustanovením § 11 zákona o dluhopisech vydány v menším nebo ve větším objemu emise, než je předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů. Možný rozsah navýšení objemu emise činí 100 000 000 000 Kč (slovy: sto miliard korun českých).
7. Emise dluhopisů může být vydávána v rámci emisní lhůty postupně po částech (tranších).
8. Dluhopisy budou s výjimkou dluhopisů podle bodu 12 těchto emisních podmínek nabídnuty emitentem k úpisu v České republice formou veřejné nabídky. Činnosti spojené s upisováním dluhopisů zajišťuje Ministerstvo financí a osoby, které k výkonu takových činností pověřilo (dále jen „distributoři”). Seznam distributorů se uveřejní na internetových stránkách Ministerstva financí a dalšími způsoby umožňujícími dálkový přístup.
9. Upisovatelé uvedení v bodě 4