Input:

152/2014 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 152/2014 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
VYHLÁŠKA
ze dne 18. července 2014
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:
§ 1
Vymezení národní přírodní rezervace
(1)  Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště (dále jen „národní přírodní rezervace”).
(2)  Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Ústeckého kraje, v katastrálních územích Načetín u Kalku a Pohraniční. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3)  Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 2
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní rezervace jsou
a)  přirozené lesní porosty tvořené především společenstvy rašelinných smrčin, rašelinných březin a vrchovišť s klečí a
b)  přirozená bezlesí tvořená především společenstvy otevřených vrchovišť, vrchovištních šlenků a lučních pramenišť bez tvorby pěnovců.
§ 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní rezervaci
a)  povolovat nebo provádět změny druhu pozemků nebo způsobu jejich využití2) ,
b)  upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného geologického původu,
c)  umožňovat volný pohyb psů, s výjimkou výkonu práva myslivosti, nebo
d)  povolovat nebo provádět geologické práce spojené se zásahem do území.
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2014.
 
Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 152/2014 Sb.
Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště
Geometrický obrazec - hranice Národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště
 
číslo bodu
souřadnice - Y [m]
souřadnice - X [m]
pořadí bodu v obrazci
29-81
818240,42
979087,38
1
29-80
818151,97
979041,73
2
29-79
818081,93
979007,82
3
20-1
818028,49
978990,86
4
20-169
818018,53
978987,25
5
20-168
817953,17
978962,70
6
20-167
817874,96
978932,72
7
20-166
817844,55
978920,93
8
42-1
817754,50
978885,63
9
42-2
817720,24
978866,67
10
29-73
817662,85
978909,79
11
29-72
817634,29
978929,64
12
29-71
817598,33
978975,71
13
29-70
817495,58
979041,31
14
29-69
817429,05
979056,25
15
29-68
817374,01
979056,10
16
29-67
817329,81
979069,17
17
149-105
817287,17
979058,28
18
70
817274,32
978994,10
19
71
817256,51
978872,85
20
72
817266,82
978694,42
21
73
817276,35
978683,98
22
74
817250,23
978663,20
23
75
817200,95
978635,30
24
76
817184,32
978603,23
25
77
817148,51
978575,14
26