Input:

16/2020 Sb., Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů

č. 16/2020 Sb., Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 13. ledna 2020
o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů
Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 61/2005 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje podmínky použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen „Fond”) formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů (dále jen „úvěr”).
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a)  bytovým domem stavba, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena; bytovým domem pro účely tohoto nařízení není rodinný dům podle § 2 písm. a) bodu 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
b)  energetickou modernizací provedení stavebních úprav bytového domu, udržovacích prací nebo jiných opatření uvedených v § 3, které vedou ke snížení energetické náročnosti bytového domu,
c)  povolením energetické modernizace souhlas stavebního úřadu s provedením ohlášeného stavebního záměru, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva podle § 78a nebo § 116 stavebního zákona, oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, společné povolení nebo opakované stavební povolení, územní rozhodnutí nebo územní souhlas.
§ 3
Účel úvěru
Úvěr lze použít pouze na
a)  zvýšení tepelně technických parametrů obálky bytového domu nebo vnitřních vodorovných nebo svislých konstrukcí sousedících s venkovním prostředím1) ,
b)  pořízení a instalaci prvků stínění v exteriéru,
c)  pořízení a instalaci systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla,
d)  výměnu stávajícího hlavního zdroje tepla na fosilní paliva za nový hlavní zdroj tepla, který ke svému provozu využívá zemní plyn nebo obnovitelné zdroje energie, nebo za nové tepelné čerpadlo, včetně jejich instalace,
e)  výměnu stávajícího hlavního zdroje tepla na fosilní paliva pořízením a instalací zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající ke svému provozu obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn a pokrývající energetické potřeby bytového domu,
f)  výměnu stávajícího zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody na fosilní paliva za nový zdroj, který ke svému provozu využívá zemní plyn nebo obnovitelné zdroje energie, včetně jeho instalace,
g)  instalaci nového zdroje tepla, tepelného čerpadla nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, kterou dojde ke splnění podmínek uvedených v písmenech d) až f),
h)  pořízení a instalaci solárních termických kolektorů, solárních soustav nebo akumulačních nádrží,
i)  pořízení a instalaci centrálního