Input:

168/2014 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb.

č. 168/2014 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 6. srpna 2014,
kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání,
ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb.
Vláda nařizuje podle § 107 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:
Čl. I
Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 3 se slova „zdravotnickými zařízeními platí zvláštní předpisy.1” nahrazují slovy „příslušnými poskytovateli zdravotních služeb platí jiné právní předpisy1.”.
Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání).”.
2. V příloze v kapitole II položce 9 se za slova „šlachových pochev” vkládají slova „ , tíhových váčků”.
3. V příloze v kapitole II se položky 11 a 12 zrušují.
4. V