Input:

194/2009 Sb., Vyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění účinném k 1.3.2019

č. 194/2009 Sb., Vyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění účinném k 1.3.2019
VYHLÁŠKA
ze dne 23. června 2009
o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
422/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění přílohu č. 3
322/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 5
435/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 1, § 2, § 3, § 6 a přílohu č. 2
216/2018 Sb.
(k 1.11.2018)
mění § 5 a přílohy č. 1 a 3
216/2018 Sb.
(k 1.3.2019)
mění § 2 a § 3
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 9 odst. 3 a 4, § 20 odst. 3 a § 21 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb.:
§ 1
Náležitosti přístupových údajů pro přihlašování do datové schránky
(1)  Přístupové údaje pro přihlašování do datové schránky tvoří uživatelské jméno a bezpečnostní heslo.
(2)  Uživatelské jméno je pro každou osobu jedinečné.
(3)  Uživatelské jméno je řetězec nejméně 6 a nejvýše 12 znaků vzniklý automatizovaným generováním.
(4)  Přípustné znaky pro tvorbu uživatelského jména a bezpečnostního hesla jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(5)  Bezpečnostní heslo nesmí být shodné s uživatelským jménem, se kterým tvoří přístupové údaje.
§ 2
Elektronické prostředky pro přihlašování do datové schránky
(1)  Pro přihlašování do datové schránky lze použít elektronický prostředek, který je kryptografickým prostředkem
a)  obsahujícím soukromý kryptografický klíč a veřejný kryptografický klíč, které jsou vytvořeny a užívány s využitím některého z algoritmů uvedených v bodu I přílohy č. 2 k této vyhlášce,
b)  obsahujícím certifikát sloužící k autentizaci uživatele (dále jen „autentizační certifikát”), který je vytvořen a užíván s využitím hashovací funkce uvedené v bodu II přílohy č. 2 k této vyhlášce a s využitím algoritmů podle písmene a),
c)  umožňujícím vytvoření, uložení a použití soukromého kryptografického klíče a veřejného kryptografického klíče a autentizačního certifikátu ve formátu stanoveném v souladu se standardem uvedeným v bodu III písm. a) přílohy č. 2 k této vyhlášce; autentizační certifikát obsahuje
1.  údaje umožňující identifikovat osobu, která se přihlašuje do informačního systému datových schránek,
2.  obchodní firmu nebo název kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru, který autentizační certifikát vydal, jedná-li se o právnickou osobu, nebo jméno, popřípadě jména, příjmení, případně odlišující dodatek, jedná-li se o fyzickou osobu, a stát, ve kterém je kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru usazen,
3.  číslo autentizačního certifikátu unikátní u daného kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru a
4.  údaje o počátku a konci platnosti autentizačního certifikátu,
d)  neumožňujícím přenos soukromého kryptografického klíče podle písmene a) z tohoto elektronického prostředku,
e)  podporujícím použití některého z algoritmů uvedených v bodu I přílohy č. 2 k této vyhlášce a hashovací funkce uvedené v bodu II přílohy č. 2 k této vyhlášce,
f)  jehož použití je podmíněno zadáním bezpečnostního kódu (PIN) a
g)  u něhož není známo zvýšené riziko ohrožující provoz informačního systému datových schránek.
(2)  Autentizační certifikát podle odstavce 1 písm. b) vydává kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru.
(3)  Pro přihlašování do datové schránky lze dále použít