Input:

2/2015 Sb., Vyhláška o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 2/2015 Sb., Vyhláška o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče, ve znění účinném k 1.1.2024
VYHLÁŠKA
ze dne 23. prosince 2014
o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
211/2022 Sb.
(k 28.7.2022)
mění přílohu
392/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění přílohu
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 33 odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 1/2015 Sb.:
§ 1
Pro jednotlivé indikace stanovené v příloze č. 5 zákona č. 48/1997 Sb. jsou indikační předpoklady, kontraindikace, odborná kritéria pro poskytnutí léčebně rehabilitační péče včetně potřebných vyšetření, obor specializace lékaře, který takovou péči doporučuje, požadavky na dostupnost zdravotnických pracovníků ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče, indikační zaměření lázeňských míst, ve kterých se nachází přírodní léčivý zdroj nebo klimatické podmínky vhodné k léčbě nemocí, a obsahové náležitosti návrhu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost uvedeny v příloze k této vyhlášce.
§ 2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
 
Ministr:
MUDr. Němeček, MBA, v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 2/2015 Sb.
Stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče
I.
Obecná ustanovení
1.1. Kontraindikace lázeňské léčebně rehabilitační péče o dospělé, děti a dorost:
a) infekční nemoci přenosné z člověka na člověka a bacilonosičství; je-li některá nemoc indikovaná pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči, sdružena s TBC dýchacího ústrojí, nebo jinou formou TBC, je léčba možná jen po řádném ukončení léčby antituberkulotiky a po kladném vyjádření pneumologa,
b) všechny nemoci v akutním stádiu a stavy, při kterých lze důvodně očekávat destabilizaci zdravotního stavu,
c) klinické známky oběhového selhání, netýká se indikační skupiny II; maligní arytmie a trvalá hypertenze nad 120 mm Hg diastolického tlaku,
d) stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavy po povrchové tromboflebitis do 6 týdnů po odeznění nemoci,
e) opakující se profuzní krvácení jakékoli etiologie v posledních 12 měsících; léčba je možná jen po kladném vyjádření hematologa a transfuziologa,
f) kachexie různé etiologie znemožňující intenzivní rehabilitaci (Body Mass Index méně než 16,5); netýká se indikační skupiny IX a XXIX - anorexie,
g) zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjistitelnými známkami aktivity nemoci; kontraindikovány nejsou případy, kdy není prokazatelných známek progrese nebo je progrese zhoubného onemocnění pomalá a dlouhodobá a charakter nádorového onemocnění není překážkou pro doporučenou lázeňskou léčebně rehabilitační péči souběžného jiného onemocnění; dlouhodobá hormonální protinádorová terapie není kontraindikací; onkologické zhoubné onemocnění do 2 let po ukončení léčby je kontraindikací užití přírodního léčivého zdroje -přírodní minerální vody radonové,
h) nekompenzovaná epilepsie; u pojištěnce s epilepsií může být léčba poskytnuta