Input:

206/2012 Sb., Vyhláška o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky, ve znění účinném k 1.7.2023

č. 206/2012 Sb., Vyhláška o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky, ve znění účinném k 1.7.2023
VYHLÁŠKA
ze dne 6. června 2012
o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
17/2018 Sb.
(k 22.2.2018)
mění včetně příloh
199/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění včetně příloh
Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo”) stanoví podle § 88 odst. 4 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 199/2012 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 86b odst. 3 zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje:
a) obsah a rozsah základního kurzu pro vydání osvědčení prvního stupně, doplňujícího školení pro vydání nového osvědčení prvního stupně a náležitosti osvědčení prvního stupně,
b) obory učňovského, středoškolského nebo vysokoškolského odborného vzdělávání, po jejichž absolvování se osoba po dobu 3 let považuje za držitele osvědčení prvního nebo druhého stupně,
c) obsah a rozsah základního kurzu a doplňujícího školení pro vydání a prodloužení platnosti osvědčení druhého stupně, rozsah a způsob provedení zkoušky a náležitosti osvědčení druhého stupně,
d) obsah a rozsah základního kurzu, rozsah a způsob provedení zkoušky pro vydání osvědčení třetího stupně, obsah a rozsah doplňujícího školení a rozsah a způsob provedení zkoušky pro prodloužení platnosti osvědčení třetího stupně a náležitosti osvědčení třetího stupně,
e) požadavky na technické zabezpečení pro pořádání základních kurzů a doplňujících školení a způsob prokázání absolvování kurzu organizovaného zaměstnavatelem a
f) obsah a rozsah kurzu organizovaného zaměstnavatelem.
§ 1a
Obory učňovského, středoškolského nebo vysokoškolského odborného vzdělávání, po jejichž absolvování se osoba po dobu 3 let považuje za držitele osvědčení prvního nebo druhého stupně
(1) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem, po jejichž absolvování se osoba po dobu 3 let považuje za držitele osvědčení prvního stupně, jsou
a) 41 - 51 - H/01 Zemědělec - farmář,
b) 41 - 55 - H/01 Opravář zemědělských strojů a
c) 41 - 52 - H/01 Zahradník.
(2) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou, po jejichž absolvování se osoba po dobu 3 let považuje za držitele osvědčení druhého stupně, jsou
a) 41 - 04 - M/01 Rostlinolékařství,
b) 41 - 41 - M/01 Agropodnikání,
c) 41 - 42 - M/01 Vinohradnictví,
d) 41 - 44 - M/01 Zahradnictví,
e) 41 - 45 - M/01 Mechanizace a služby.
 
(3) Vysokoškolské studijní programy, po jejichž absolvování se osoba po dobu 3 let považuje za držitele osvědčení druhého stupně, jsou studijní programy, v rámci kterých tato osoba vykonala zkoušku z předmětů se zaměřením na rostlinnou produkci a ochranu rostlin.
§ 2
Obsah a rozsah základního kurzu a doplňujícího školení pro vydání osvědčení prvního stupně a náležitosti osvědčení prvního stupně
(1) Obsah základního kurzu pro vydání osvědčení prvního stupně a obsah doplňujícího školení pro vydání nového osvědčení prvního stupně je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Rozsah základního kurzu pro vydání osvědčení prvního