Input:

210/2023 Sb., Vyhláška o kadáverech koňovitých a zvířat v zájmovém chovu

č. 210/2023 Sb., Vyhláška o kadáverech koňovitých a zvířat v zájmovém chovu
VYHLÁŠKA
ze dne 27. června 2023
o kadáverech koňovitých a zvířat v zájmovém chovu
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., zákona č. 368/2019 Sb. a zákona č. 246/2022 Sb., k provedení § 40 odst. 4 a § 41 odst. 5 písm. a) veterinárního zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1)
a)  podmínky neškodného odstranění kadáveru koňovitého zahrabáním chovatelem na vlastním pozemku se souhlasem krajské veterinární správy,
b)  podrobnější veterinární a hygienické požadavky na místa určená pro ukládání kadáverů zvířat v zájmovém chovu uvedených v § 40 odst. 4 veterinárního zákona mimo vlastní pozemek chovatele, která jsou zřízena v souladu s § 41 odst. 3 veterinárního zákona a na základě povolení krajské veterinární správy podle § 51 veterinárního zákona (dále jen „hřbitov pro zvířata”).
§ 2
Podmínky neškodného odstranění kadáveru koňovitého zahrabáním chovatelem na vlastním pozemku
(1)  Místo určené pro zahrabání kadáveru koňovitého musí být vybráno tak, aby po zahrabání kadáveru koňovitého nemohl být kontaminován vodní zdroj2) , nesmí se nacházet v záplavovém území a musí být vzdáleno nejméně
a)  10 m od míst, na nichž jsou chována hospodářská zvířata nebo ostatní koňovití,
b)  200 m od vodního zdroje, přičemž nesmí zasahovat do jeho ochranného pásma,
c)  50 m od nejbližší stavby pro bydlení nebo pro rodinnou rekreaci3) ,
d)  50 m od nejbližší pozemní komunikace4) , s výjimkou příjezdové pozemní komunikace, a
e)  10 m od hranice sousedního pozemku.
(2)  Vzdálenost podle odstavce 1 písm. e) může být menší, pokud k tomu udělí písemný souhlas vlastník sousedního pozemku. Písemný souhlas kromě identifikace obou vlastníků sousedících pozemků, identifikace těchto pozemků, účelu udělení souhlasu, data jeho udělení a podpisu osoby udělující souhlas musí obsahovat také dohodnutou vzdálenost místa určeného pro zahrabání kadáveru koňovitého od hranice sousedního pozemku.
(3)  Velikost a hloubka výkopu musí odpovídat velikosti těla zahrabávaného kadáveru koňovitého. Dno výkopu musí ležet nad úrovní kolísání hladiny podzemní vody. Kadáver koňovitého nesmí být ukládán do výkopu v obalu.
(4)  Na jedno místo určené pro zahrabání může být zahrabán pouze jeden kadáver koňovitého, a to na tlecí dobu nejméně 10 let. Před uplynutím tlecí doby může být na stejném místě uložen další kadáver koňovitého, pokud je možné jej umístit nad úroveň naposledy zahrabaného kadáveru koňovitého tak, aby vrstva ulehlé zeminy mezi nimi činila nejméně 0,5 m.
(5)  Vzdálenost mezi nejbližšími okraji sousedních míst určených k zahrabání kadáveru koňovitých musí být nejméně 1 m.
§ 3
Veterinární a hygienické