Input:

222/2009 Sb., Zákon o volném pohybu služeb

č. 222/2009 Sb., Zákon o volném pohybu služeb
ZÁKON
ze dne 17. června 2009
o volném pohybu služeb
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje přeshraniční poskytování služeb, práva a povinnosti poskytovatelů služeb, práva příjemců služeb, jednotná kontaktní místa, jejich činnost a uspořádání, vznik oprávnění k poskytování služeb ze zákona a dále dozor nad poskytovateli služeb na vnitřním trhu Evropské unie.
§ 2
Rozsah působnosti zákona
(1) Tento zákon se nevztahuje na
a) provádění činností, které provádí banka2) podle právního předpisu upravujícího činnost bank, a to i v případě, pokud je taková činnost prováděna jinou osobou,
b) poskytování investiční služby včetně zařizování a uzavírání obchodů týkajících se investiční služby, organizování regulovaného trhu s investičními nástroji, vedení evidence investičních nástrojů, provádění činnosti hodnocení kvality investičního nástroje nebo účastníka kapitálového trhu a provozování vypořádacího systému podle jiného zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu3) ,
c) shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti za účelem jejich společného investování a činnosti depozitáře vztahující se k takovému shromažďování4) ,
d) provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti5) ,
e) provozování činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů6) ,
f) provozování činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění7) ,
g) loterie, sázky a jiné podobné hry8) ,
h) služby elektronických komunikací9) ,
i) rozhlasové a televizní vysílání10) ,
j) uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států podle jiného právního předpisu11) .
(2) Na činnosti uvedené v tomto odstavci se vztahují pouze ustanovení o jednotných kontaktních místech podle § 13 až 17; jedná se o
a) služby právnických nebo fyzických osob, pokud mají povolení ke zprostředkování zaměstnání (agentury práce), spočívající ve zprostředkování zaměstnání formou dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu12) ,
b) poskytování zdravotní péče13) ,
c) činnost notářů14) ,
d) činnost soudních exekutorů15) ,
e) služby v dopravě16) ,
f) sociální služby17) .
(3) Tímto zákonem nejsou dotčeny právní předpisy upravující
a) podmínky vstupu a pobytu cizince na území České republiky a jeho vycestování z tohoto území podle jiného právního předpisu18) ,
b) práva a povinnosti upravené jinými právními předpisy a předpisy Evropských společenství o daních a poplatcích19) .
§ 3
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) službou poskytování jakéhokoliv plnění mimo výkon závislé práce, a to zpravidla za úplatu či protiplnění ve smyslu článku 50 Smlouvy o Evropském společenství; za službu se nepovažuje služba obecného zájmu nehospodářské povahy,
b) poskytovatelem služby je osoba nabízející nebo poskytující službu, která je usazená na území členského státu Evropské unie, jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor a Švýcarské konfederace, v rozsahu závazků, které pro Českou republiku vyplývají z Dohody mezi Evropským společenstvím na