Input:

224/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

č. 224/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 30. dubna 2020 č. 493
o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod.
I. zakazuje
a) přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou:
- provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních),
- prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny),
- venkovních prostor provozovny stravovacích služeb,
b) prodej v provozovnách stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,
c) provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby,
d) přítomnost veřejnosti ve vnitřních bazénech a saunách,
e) prohlídky vnitřních prostor v hradech a zámcích,
f) prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních (pro účely poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče) a školských ubytovacích zařízeních; tento zákaz se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb:
- osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
- cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky,
- osobám, kterým nařídil orgán ochrany veřejného zdraví karanténu, a
- osobám ohroženým domácím násilím,
g) provozování činností, které jsou živností podle živnostenského zákona, a při kterých je porušována integrita kůže;

  
II. nařizuje, aby
a) v provozovnách, v nichž není zakázán provoz, byla dodržována následující pravidla:
- aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech od sebe, než jsou 2 metry,
- zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy 2 metry mezi zákazníky,
- umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
- zajistit, aby pracovníci provozoven nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,
- zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména