Input:

225/2015 Sb., Vyhláška o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B

č. 225/2015 Sb., Vyhláška o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B
VYHLÁŠKA
ze dne 28. srpna 2015
o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 54 odst. 2 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), (dále jen „zákon”) k provedení § 21 odst. 5 zákona:
§ 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška upravuje:
a) požadavky na rozsah analýzy možností neoprávněných činností a provedení případného útoku na objekt,
b) kategorie a povahu režimových opatření,
c) požadavky na zajištění fyzické ostrahy,
d) kategorie technických prostředků a jejich vymezení a
e) způsob stanovení rozsahu bezpečnostních opatření přijímaných v objektu.
§ 2
Požadavky na rozsah analýzy možností neoprávněných činností a provedení případného útoku na objekt
[K § 21 odst. 5 písm. a) zákona]
Analýza možností neoprávněných činností a provedení případného útoku na objekt zahrnuje alespoň posouzení
a) předmětu činnosti provozovatele,
b) interních předpisů provozovatele,
c) organizační a personální struktury provozovatele,
d) technického a technologického vybavení provozovatele,
e) stavebního řešení objektu nebo zařízení,
f) rozsahu a struktury dodavatelsko-odběratelských vztahů a
g) hrozeb vyplývajících z celospolečenské situace a jejího vývoje a z mimořádných událostí.
§ 3
Kategorie a povaha režimových opatření
[K § 21 odst. 5 písm. b) zákona]
(1) Režimová opatření jsou podle jejich povahy stálá nebo doplňková.
(2) Režimová opatření stálá zahrnují alespoň
a) vymezení části objektu nebo zařízení nebo území, kde se uplatňují požadavky fyzické ochrany,
b) vstupní a výstupní režim osob, věcí a dopravních prostředků v pracovní a mimopracovní době, včetně určení vstupů a vjezdů a vyloučení osob a věcí, které by mohly zjevně ohrozit zdraví a život osob, způsobit škodu na majetku nebo životním prostředí nebo ohrozit bezpečnost objektu,
c) způsob prokazování oprávněnosti ke vstupu osob a vjezdu vozidel, který umožňuje jejich jednoznačnou identifikaci,
d) vymezení objektů nebo zařízení nebo jejich částí, do kterých je povolen vstup pouze oprávněným osobám,
e) způsob vedení a uchovávání evidence o vnášení a vynášení věcí, vjíždění a vyjíždění vozidel, vstupu a odchodu osob a způsob jejich kontroly,
f) postup při příjmu, uskladnění, výdeji a pohybu věcí a způsob jejich ochrany před krádežemi, poškozováním a znehodnocením,
g) provozní režim, kterým se zabezpečuje plynulost a