Input:

227/2008 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí (vyhláška o paušálních nákladech), ve znění účinném k 25.1.2020

č. 227/2008 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí (vyhláška o paušálních nákladech), ve znění účinném k 25.1.2020
VYHLÁŠKA
ze dne 23. června 2008,
kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí
(vyhláška o paušálních nákladech)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
7/2020 Sb.
(k 25.1.2020)
mění § 1
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. p) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 120/2008 Sb., podle § 16 odst. 8 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 214/2007 Sb., a podle § 75 odst. 4 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 182/2008 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) výši paušální částky nákladů
a) dodatečné kontroly uvedené v čl. 79 odst. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625,
 
b) vynaložených na ověření souladu se specifikacemi prováděného podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství