Input:

227/2015 Sb., Vyhláška o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku, ve znění účinném k 23.8.2023

č. 227/2015 Sb., Vyhláška o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku, ve znění účinném k 23.8.2023
VYHLÁŠKA
ze dne 24. srpna 2015
o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
244/2023 Sb.
(k 23.8.2023)
mění § 2, § 3 a přílohy; nová přechodná ustanovení
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 54 odst. 1 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), (dále jen „zákon”) k provedení § 9 odst. 3, § 10 odst. 6, § 11 odst. 3, § 12 odst. 6, § 13 odst. 3, § 18 odst. 5, § 19 odst. 6, § 23 odst. 8 a § 27 odst. 4 zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje
a)  náležitosti obsahu posouzení rizik závažné havárie, rozsah posouzení rizik závažné havárie zpracovávaného pro objekty zařazené do skupiny A nebo do skupiny B a způsob jeho provedení,
b)  náležitosti obsahu bezpečnostního programu, bezpečnostní zprávy, zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy a vnitřního havarijního plánu a jejich strukturu,
c)  náležitosti obsahu záznamu o provedeném přezkumu bezpečnostního programu,
d)  náležitosti obsahu podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu, jejich strukturu a způsob jejich zpracování,
e)  kritéria hodnocení návrhu bezpečnostní dokumentace a náležitosti obsahu posudku a
f)  povahu a okruh informací a dokumentů, které je zpracovatel posudku oprávněn požadovat pro účely posouzení návrhu bezpečnostní dokumentace.
§ 2
Náležitosti obsahu posouzení rizik závažné havárie, rozsah posouzení rizik závažné havárie zpracovávaného pro objekty zařazené do skupiny A nebo do skupiny B a způsob jeho provedení
(K § 9 odst. 3 zákona)
(1)  Posouzení rizik závažné havárie se provádí pro
a)  všechny fáze životního cyklu objektu od zpracování projektové dokumentace až po likvidaci,
b)  běžné i mimořádné provozní podmínky včetně možného selhání lidského faktoru nebo možného vnějšího ohrožení.
(2)  V rámci posouzení rizik závažné havárie se provádí
a)  identifikace zdrojů rizik a výběr zdrojů rizik pro podrobnou analýzu rizik za účelem zjištění, jakou měrou jednotlivé zdroje rizika přispívají k celkovému riziku analyzovaného objektu,
b)  analýza rizik, která zahrnuje
1.  určení možných scénářů událostí a jejich příčin, které mohou vyústit v závažnou havárii,
2.  odhad následků scénářů závažných havárií na životy a zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a majetek,
3.  odhad roční frekvence scénářů závažných havárií,
4.  stanovení míry rizik scénářů závažných havárií, které vychází z výsledků provedených stanovení následků a frekvencí scénářů, a
5.  vyhodnocení dosahu havarijních projevů, a
c)  hodnocení rizik, které obsahuje hodnocení přijatelnosti rizik závažných havárií na základě kritéria skupinového rizika.
(3)  Způsob provedení posouzení rizik závažné havárie a jeho rozsah je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.
Náležitosti obsahu