Input:

238/2016 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí

č. 238/2016 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí
VYHLÁŠKA
ze dne 20. července 2016,
kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím,
příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí
Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem financí, Ministerstvem spravedlnosti, zpravodajskými službami a Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 85 odst. 4 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů:
§ 1
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie2) upravuje činnosti a místa výkonu služby, které jsou zakázány těhotným příslušnicím, příslušnicím-matkám do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí.
§ 2
(1)  Těhotným příslušnicím jsou zakázány činnosti
a)  rizikové3) , s výjimkou
1.  činností zařazených podle jiného právního předpisu upravujícího zařazování prací do kategorií4) jako rizikové pro faktor psychická zátěž podle kritéria výkon služby v noci,
2.  činností uvedených v písmenu l), pokud lze u těhotné příslušnice prokázat imunitu proti biologickému činiteli, který přichází při dané činnosti v úvahu, a
3.  činností, pro které podmínky jejich výkonu stanoví právní předpisy upravující využívání jaderné energie a ionizující záření,
b)  vyžadující používání izolačních dýchacích přístrojů,
c)  vykonávané velkými svalovými skupinami s převažující dynamickou složkou svalové práce podle jiného právního předpisu upravujícího podmínky ochrany zdraví při práci5) ,
1.  při nichž minutový přípustný energetický výdej překračuje 14,5 kJ/minutu a průměrný směnový energetický výdej překračuje 3,4 MJ,
2.  spojené s ruční manipulací s břemenem, jehož hmotnost při občasné manipulaci překračuje 10 kg nebo při časté manipulaci 5 kg,
3.  při nichž směnová kumulativní hmotnost ručně manipulovaného břemene překračuje 2000 kg za průměrnou směnu,
4.  vykonávané vsedě, spojené s častým zvedáním nebo přenášením břemene o hmotnosti vyšší než 2 kg,
5.  spojené se zaujímáním pracovní polohy v hlubokém předklonu, vkleče, v dřepu, vleže, ve stoji na špičkách, s rukama nad výškou ramen, s rotací trupu nebo úklony trupu o více než 10 stupňů, jde-li o opakující se pracovní úkony,
6.  spojené s tlakem na břicho,
7.  při nichž nelze upravit parametry pracovního místa s ohledem na antropometrické změny těla,
8.  vykonávané v pracovní poloze vstoje nebo vsedě s převahou statické složky práce bez možnosti její změny,
9.  spojené s přepravou břemene pomocí jednoduchého bezmotorového prostředku, při nichž je vynakládaná tažná síla 115 N nebo tlačná síla vyšší než 160 N,
d)  vykonávané ve vnuceném tempu5) ,
e)  při nichž by mohly být vystaveny těhotné příslušnice rázům6) ,
f)  spojené s expozicí celkovým horizontálním nebo vertikálním vibracím6) , překračujícím přípustný expoziční limit snížený o 10 dB,
g)  spojené s expozicí chemickým látkám nebo chemickým směsím označovaným standardními větami