Input:

24/2011 Sb., Vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění účinném k 1.11.2016

č. 24/2011 Sb., Vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění účinném k 1.11.2016
VYHLÁŠKA
ze dne 2. února 2011
o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
49/2014 Sb.
(k 1.4.2014)
mění § 4 odst. 1, § 17 odst. 4 a 5
312/2015 Sb.
(k 1.12.2015)
mění § 5, § 12 a přílohu č. 1
350/2016 Sb.
(k 1.11.2016)
mění § 8 a přílohy č. 1 a 3
Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 25 odst. 2 a § 26 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a) obsah plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik,
b) obsah základních a doplňkových opatření pro ochranu vod podle § 23a zákona,
c) podrobnosti etap zpracování návrhů plánů podle písmene a),
d) způsob a formu zpracování předběžného vyhodnocení povodňových rizik,
e) způsob stanovení oblastí s významným povodňovým rizikem,
f) obsah a způsob zpracování map povodňového nebezpečí, map povodňových rizik a formy jejich zveřejnění,
g) způsob zpřístupnění přípravných prací, návrhů plánů povodí a návrhů plánů pro zvládání povodňových rizik pro aktivní zapojení uživatelů vody a veřejnosti,
h) způsob zpracování plánů podle písmene a).
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) vodohospodářskými službami veškeré činnosti, které pro domácnosti, veřejné instituce nebo jakoukoliv hospodářskou činnost zajišťují odběr, vzdouvání, jímání, úpravu a rozvod povrchových nebo podzemních vod, nebo odvádění a čištění odpadních vod s následným vypouštěním do povrchových vod,
b) rizikovým vodním útvarem vodní útvar, u něhož na základě analýzy všeobecných a vodohospodářských charakteristik a zhodnocení dopadů lidské činnosti bylo zjištěno riziko nesplnění cílů ochrany vod jako složky životního prostředí na konci období platnosti plánu povodí,
c) chráněnou oblastí území, které v návaznosti na vodní útvary povrchové nebo podzemní vody vyžaduje zvláštní ochranu podle zákona nebo zákona o ochraně přírody a krajiny,
d) oblastí s významným povodňovým rizikem území, v němž existují významná povodňová rizika, nebo lze výskyt těchto rizik považovat za pravděpodobný.
§ 3
Obsah plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik
(1) Národní plán povodí obsahuje textovou část, tabulkové přílohy a mapové přílohy. Základní obsah národního plánu povodí je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky. Mapové přílohy musí obsahovat mapy podle seznamu uvedeného v příloze č. 2 této vyhlášky. Základní obsah národního plánu povodí se doplní podle výsledků etap zpracování plánu povodí a podle požadavků, které vyplývají z mezinárodní koordinace prací v rámci mezinárodních oblastí povodí Labe, Odry a Dunaje.
(2) Plán dílčího povodí doplňuje národní plán povodí o podrobné údaje a návrhy opatření. Základní obsah plánu dílčího povodí je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky.
(3) Plány pro zvládání povodňových rizik se zpracovávají samostatně pro jednotlivé části mezinárodních oblastí povodí na území České republiky koordinovaně s příslušnými plány povodí. Obsah plánu pro zvládání povodňových rizik je uveden v příloze č. 4 této vyhlášky.
§ 4
Obsah základních a doplňkových opatření
(1) Základní opatření pro ochranu