Input:

25/2020 Sb., Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče

č. 25/2020 Sb., Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče
VYHLÁŠKA
ze dne 22. ledna 2020
o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 114 odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění zákona č. 70/2013 Sb. a zákona č. 262/2019 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 71 odst. 2, § 74 odst. 1 a § 80a odst. 3 zákona:
§ 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška stanoví
a) náležitosti receptu a žádanky, dobu jejich platnosti, omezení s ohledem na druh a množství léčivých přípravků pro léčbu zvířat, které na nich lze předepsat, a pravidla pro jejich používání,
b) náležitosti receptu s modrým pruhem a žádanky s modrým pruhem, dobu jejich platnosti, omezení s ohledem na druh a množství léčivých přípravků pro léčbu zvířat, které na nich lze předepsat, a pravidla pro jejich používání,
c) způsob, požadavky na obsah a členění předpisu pro medikovaná krmiva, počet vyhotovení tohoto předpisu a nakládání s ním a
d) náležitosti předpisu pro veterinární autogenní vakcíny a podmínky pro zacházení s nimi veterinárními lékaři a výrobci.
§ 2
Náležitosti receptu a žádanky
(1) Na receptu se uvádějí tyto údaje:
a) jméno, případně jména, příjmení, adresa místa trvalého pobytu, případně místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince, a telefonní číslo chovatele zvířete, je-li jím fyzická osoba; u právnické osoby název nebo obchodní firma, sídlo a telefonní číslo; telefonní čísla se uvádějí jen v případě, že s tím jejich uživatelé souhlasí; jde-li o chovatele, pro kterého je podle jiného právního předpisu1) stanovena povinnost evidence, uvádí se dále číslo hospodářství, ve kterém jsou chována zvířata, pro která je předepisovaný léčivý přípravek určen,
b) druh zvířete, pro které je léčivý přípravek předepisován,
c) předepsaný léčivý přípravek, a to
1. název, pod nímž byl léčivý přípravek registrován2) , léková forma, síla a velikost balení, nebo
2. lékopisný název nebo jeho synonymum anebo jeho zkratka uvedená v Českém lékopisu3) nebo název léčivé nebo pomocné látky uvedený v seznamu stanoveném jiným právním předpisem4) , a to jednotlivě pro všechny složky léčivého přípravku se současným uvedením požadovaného množství jednotlivých složek a s pokyny pro přípravu a výdej léčivého přípravku v případě, že se jedná o připravovaný léčivý přípravek,
d) množství léčivého přípravku vyjádřené v případě
1. registrovaných léčivých přípravků počtem balení římskou číslicí spolu s jejím slovním vyjádřením v latinském jazyce,
2. připravovaných léčivých přípravků počtem dávek římskou číslicí spolu s jejím slovním vyjádřením v latinském jazyce, případně objemem nebo množstvím léčivého přípravku, který má být připraven,
e) poučení o užití léčivého přípravku,
f) datum vystavení,
g) otisk razítka obsahujícího jméno, případně jména, příjmení a místo podnikání, případně místo výkonu praxe předepisujícího veterinárního lékaře; pokud veterinární lékař vykonává odborné veterinární činnosti5) jako zaměstnanec fyzické nebo právnické osoby oprávněné vykonávat odborné veterinární činnosti, uvádí