Input:

265/2017 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 265/2017 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ZÁKON
ze dne 19. července 2017,
kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
Čl. I
Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, se mění takto:
1. V § 5 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.
2. V § 14 odst. 2 se slova „úředních jazycích členských států” nahrazují slovy „jazycích požadovaných členskými státy”.
3. V § 16 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
„b)  vznáší námitky proti oznámením provedeným ostatními členskými státy Evropské unie,”.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).
4. § 27 včetně poznámky pod čarou č. 11 zní:
㤠27
(1)  Odkazuje-li přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti osobních ochranných prostředků11na příslušný vnitrostátní orgán, je tímto orgánem v České republice orgán dozoru.
(2)  Odkazuje-li přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti osobních ochranných prostředků na jazyk určený nebo požadovaný členským státem, je tímto jazykem v České republice český jazyk.


11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS.”.
5. V části druhé hlavě I se za oddíl 1 vkládají nové oddíly 2 a 3, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 12 a 13 znějí:
„Oddíl 2
Spotřebiče plynných paliv
§ 27a
(1)  Odkazuje-li přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti spotřebičů plynných paliv12na příslušný vnitrostátní orgán, je tímto orgánem v České republice orgán dozoru.
(2)  Odkazuje-li přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti spotřebičů plynných paliv na jazyk určený nebo požadovaný členským státem, je tímto jazykem v České republice český jazyk.
Oddíl 3
Lanové dráhy
§ 27b
(1)  Odkazuje-li přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti lanových drah13na příslušný vnitrostátní orgán, je tímto orgánem v České republice orgán dozoru.
(2)  Odkazuje-li přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti lanových drah na jazyk určený nebo požadovaný členským státem, je tímto jazykem v České republice český jazyk.


12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/426 ze dne 9. března 2016 o spotřebičích plynných paliv a o zrušení směrnice Rady 2009/142/ES.
13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/424 ze dne 9. března 2016 o lanových dráhách a o zrušení směrnice 2000/9/ES.”.
6. V § 39 odstavec 2 zní:
„(2)