Input:

268/2011 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

č. 268/2011 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
VYHLÁŠKA
ze dne 6. září 2011,
kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.:
Čl. I
Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.
Čl. II
Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, se mění takto:
1. § 7 včetně nadpisu zní:
㤠7
Střešní plášť
Střešní plášť musí být klasifikován podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 6 bodu 3. Střešní plášť, který se nachází v požárně nebezpečném prostoru, musí být navržen s klasifikací BROOF (t3). Střešní plášť, který se nenachází v požárně nebezpečném prostoru, musí být navržen s klasifikací BROOF (t1). Při navrhování střešního pláště se vychází z požadovaného sklonu podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 6 bodu 3.”.
2. V § 8 odst. 1 se slova „bodu 3” nahrazují slovy „bodu 4”.
3. V § 8 odst. 2 se slova „české technické normě uvedené v příloze č. 1 části 7 bodu 2” nahrazují slovy „českých technických normách uvedených v příloze č. 1 části 7 bodech 2 a 3”.
4. V § 9 odstavec 1 zní:
„(1) Elektrické zařízení, jehož chod je při požáru nezbytný k ochraně osob, zvířat nebo majetku, musí být navrženo tak, aby byla při požáru zajištěna dodávka elektrické energie za podmínek stanovených českými technickými normami uvedenými v příloze č. 1 části 1 bodech 1, 2 a 12 a části 4 bodu 1. Druhy a vlastnosti volně vedených vodičů a kabelů elektrických rozvodů jsou uvedeny v příloze č. 2.”.
5. V § 10 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „nebo bezpečnostním značením podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 1 bodu 13”.
6. V § 14 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 6 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
7. V § 15 odstavec 5 zní:
„(5) Rodinný dům musí být vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace. U rodinného domu s více byty musí být tímto zařízením vybaven každý byt. Zařízení autonomní detekce a signalizace musí být umístěno v části vedoucí k východu z bytu, a jedná-li se o byt s podlahovou plochou větší než 150 m2, mezonetový nebo vícepodlažní byt, musí být v jiné vhodné části bytu umístěno další zařízení autonomní detekce a signalizace. U rodinného domu s více byty musí být umístěno další zařízení autonomní detekce a signalizace také v nejvyšším místě společné chodby nebo prostoru.”.
8. V § 17 odst. 4, § 17 odst. 8, § 17 odst. 10 a v § 18 odst. 3 se slova „více než třemi” nahrazují slovy „třemi a více”.
9. V § 17 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako odstavce 5 až 9.
10. V § 17 odst. 6 se za slova „společných prostorech” vkládají slova „ , s výjimkou společných prostor bez požárního rizika,”.
11. V § 17 odst. 8 písm. b), § 18 odst. 6