Input:

27/2015 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států

č. 27/2015 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. února 2001 byly v Sofii přijaty změny Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států1) .
Se změnami Úmluvy vyslovil souhlas Parlament České republiky.
Listina o přijetí změn Úmluvy Českou republikou, podepsaná prezidentem republiky dne 12. března 2007, byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Úmluvy, dne 18. dubna 2007.
Změny Úmluvy vstoupily v platnost na základě svého článku 14 odst. 4 dne 26. srpna 2014 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.
Anglické znění změn Úmluvy a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
ROZHODNUTÍ II/14
ZMĚNA ESPOO ÚMLUVY

Zasedání,
přejíc si upravit Espoo úmluvu z hlediska vyjasnění toho, že veřejnost, která se může účastnit postupů podle Úmluvy, zahrnuje občanskou společnost a zejména nevládní organizace,
odvolávajíc se na odstavec 13 Deklarace z Oslo ministrů životního prostředí a komisaře životního prostředí Evropských společenství, kteří se sešli v Oslu při příležitosti prvního zasedání