Input:

276/2016 Sb., Vyhláška o předávání údajů do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol

č. 276/2016 Sb., Vyhláška o předávání údajů do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol
VYHLÁŠKA
ze dne 18. srpna 2016
o předávání údajů do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 87 odst. 1 písm. g) bodu 2 a § 87b odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 137/2016 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje
a)  formát a strukturu datové zprávy, jejímž prostřednictvím veřejné, soukromé a státní vysoké školy a poskytovatelé zahraničního vysokoškolského vzdělávání na území České republiky (dále jen „poskytovatel”) uvedení v § 93a zákona o vysokých školách předávají do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol (dále jen „registr”) změny v údajích týkajících se jejich zaměstnanců,
b)  technické podmínky a lhůty předávání údajů uvedených v písmenu a).
§ 2
Formát a struktura datové zprávy
(1)  Údaje do registru jsou předávány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo”) elektronickými formuláři. Přípustný formát datové zprávy je XML.
(2)  Strukturu datové zprávy, kterou vysoké školy předávají údaje do registru, tvoří ty níže uvedené údaje, které jsou při předávání známy:
a)  název vysoké školy a její identifikátor, popřípadě i název součásti vysoké školy,
b)  jde-li o docenta nebo profesora,
1.  jméno a příjmení, popřípadě další jména a rodné příjmení,
2.  rok narození,
3.  obec, kde má trvalý pobyt,
4.  u cizinců pohlaví,
5.  u cizinců adresu místa hlášeného pobytu v České republice a státní občanství,
c)  jde-li o vzdělání nebo pedagogickou, vědeckou nebo uměleckou kvalifikaci docenta nebo profesora,
1.  datum získání vysokoškolského vzdělání,
2.  akademické tituly a vědecké hodnosti,
3.  datum jmenování docentem,
4.  datum jmenování profesorem,

včetně uvedení programů a oborů, ve kterých byly akademické tituly a vědecké hodnosti získány a ve kterých byla habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem ukončena, a uvedení vysoké školy, na které se habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem uskutečnilo, a data jmenování docentem a profesorem,
d)  jde-li o mimořádného profesora,
1.  údaje uvedené v písmenech a) a b),
2.  údaje uvedené v písmenu c) bodech 1 a 2, získala-li tato osoba titul „docent”, také údaj uvedený v písmenu c) bodu 3,
3.  údaje o postavení srovnatelném s docentem nebo profesorem dosaženém v zahraničí,
4.  údaje o délce praxe v příslušné oblasti vzdělávání, ve které bylo zřízeno pracovní místo daného mimořádného profesora,
e)  jde-li o docenta, profesora nebo mimořádného profesora, též
1.  údaje o pracovním zařazení,
2.  údaje o vzniku základního pracovněprávního vztahu zaměstnance k vysoké škole nebo v případě státní vysoké školy k České republice, včetně údaje o rozsahu práce, vyjádřeném stanoveným počtem hodin výkonu práce za týden, případně za kalendářní rok nebo za jiné příslušné období, a údaje o době, na kterou je základní pracovněprávní vztah k vysoké škole nebo k České republice sjednán, a