Input:

277/2016 Sb., Vyhláška o předávání statistických údajů vysokými školami

č. 277/2016 Sb., Vyhláška o předávání statistických údajů vysokými školami
VYHLÁŠKA
ze dne 18. srpna 2016
o předávání statistických údajů vysokými školami
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 87 odst. 1 písm. g) bodu 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 137/2016 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) termíny, strukturu a formu, ve které vysoké školy Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo”) předávají
a) údaje o uchazečích o přijetí ke studiu ve studijních programech a o účastnících a absolventech celoživotního vzdělávání,
b) informace z matrik studentů,
c) agregované údaje o zaměstnancích vysokých škol a jejich odměňování.
§ 2
Předávání statistických údajů o uchazečích o přijetí ke studiu
(1) O každém uchazeči o přijetí ke studiu v bakalářském nebo nenavazujícím magisterském studijním programu předává vysoká škola ministerstvu soubor údajů, který obsahuje:
a) resortní identifikátor vysoké školy, popřípadě i fakulty, uskutečňuje-li studijní program fakulta, a datum podle odstavce 2,
b) identifikační údaje uchazeče, kterými jsou
1. rodné číslo, nebo datum narození a pohlaví, nebylo-li rodné číslo uchazeči přiděleno,
2. státní občanství,
3. obec, v níž má trvalý pobyt na území České republiky, s poštovním směrovacím číslem vztahujícím se k místu trvalého pobytu, popřípadě stát, v němž má trvalý pobyt, nejde-li o Českou republiku,
c) údaje o předchozím vzdělávání uchazeče, kterými jsou
1. resortní identifikátor školy, v níž uchazeč získal střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v konzervatoři, popřípadě stát předchozího vzdělávání, jde-li o zahraniční školu,
2. obor vzdělání nebo akreditovaný vzdělávací program,
3. rok vykonání maturitní zkoušky nebo absolutoria,
d) údaje o studijním programu, k jehož studiu podal uchazeč přihlášku, včetně jeho kódu, údaje o výsledku přijímacího řízení a případně i údaj o zápisu do studia tohoto studijního programu.
(2) Údaje vycházejí z obsahu evidence uchazečů k 31. březnu a k 31. říjnu. Údaje k 31. březnu zahrnují pouze informace o podaných přihláškách, údaje k 31. říjnu zahrnují i výsledky přijímacího řízení a zápisu do studia.
(3) Údaje se předávají ministerstvu do 15 dnů ode dne uvedeného v odstavci 2, a to v souladu s popisy struktur individuálních údajů a číselníky pro předávání individuálních údajů zveřejněnými ministerstvem.
(4) Popisy struktur a číselníky zveřejňuje ministerstvo na svých internetových stránkách nejpozději 3 měsíce před datem uvedeným v odstavci 2.
§ 3
Předávání statistických údajů o účastnících a absolventech programů celoživotního vzdělávání nebo vzdělávání v mezinárodně uznávaných kursech
(1) O každém účastníku a každém absolventu programu celoživotního vzdělávání2) orientovaného na výkon povolání nebo uznatelného pro další studium v akreditovaných studijních programech, jehož celková hodinová dotace činí nejméně 50 hodin, a o každém účastníku a každém absolventu vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu3)