Input:

283/2019 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Komorní hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 283/2019 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Komorní hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
VYHLÁŠKA
ze dne 29. října 2019
o vyhlášení Národní přírodní památky Komorní hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:
§ 1
Vyhlášení národní přírodní památky
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Komorní hůrka (dále jen „národní přírodní památka”).
(2) Za národní přírodní památku se vyhlašuje přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3, určený k ochraně
a) travinných ekosystémů luk a pastvin, suchých trávníků, trávníků písčin a mělkých půd a vegetace efemér a sukulentů,
b) lesních ekosystémů bučin,
c) biotopu vzácného a ohroženého druhu rostliny vstavače kukačky (Orchis morio), včetně její populace,
d) pleistocenního vulkánu s polohami pyroklastických hornin a sopečných tufů, včetně starých průzkumných děl a historickou těžbou vzniklých lomových stěn.
(3) Národní přírodní památka se rozkládá na území Karlovarského kraje, v katastrálním území Slatina u Františkových Lázní. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(4) Ochranné pásmo národní přírodní památky se rozkládá na území Karlovarského kraje, v katastrálních územích Klest, Slatina u Františkových Lázní a Skalka u Chebu. Hranice ochranného pásma národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(5) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 2
Bližší ochranné podmínky
Na celém území národní přírodní památky lze jen se souhlasem orgánu ochrany přírody
a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2) ,
b) umisťovat stavby, reklamní nebo informační zařízení, povolovat nebo provádět stavby, změny dokončených staveb anebo změny staveb před jejich dokončením,
c) povolovat nebo provádět geologické práce spojené se zásahem do zemského povrchu,
d) hnojit pozemky nebo používat chemické látky anebo chemické směsi,
e) ukládat věci,
f) sbírat nebo odchytávat rostliny nebo živočichy, s výjimkou výkonu práva myslivosti nebo sběru lesních plodů,
g) zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska,
h) přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací zařízení,
i) vyznačovat cyklistické nebo turistické trasy, nebo
j) vjíždět vozidly; souhlas se nevyžaduje u vozidel základních složek integrovaného záchranného systému3) a ozbrojených sil České republiky při plnění jejich úkolů,