Input:

283/2023 Sb., Vyhláška o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem

č. 283/2023 Sb., Vyhláška o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem
VYHLÁŠKA
ze dne 13. září 2023
o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem
Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 8 odst. 2 a § 9 odst. 7 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanoví
a)  konkrétní účel, ke kterému mohou být znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam jako vedlejší produkty využívány,
b)  povolený postup zpracování znovuzískané asfaltové směsi a znovuzískaného penetračního makadamu, které jsou vedlejším produktem,
c)  kvalitativní kritéria, která zajistí, že při nakládání se znovuzískanou asfaltovou směsí a znovuzískaným penetračním makadamem, které jsou vedlejším produktem, nedojde k ohrožení životního prostředí a lidského zdraví,
d)  okamžik, kdy znovuzískaná asfaltová směs, znovuzískaný penetrační makadam a asfaltová směs přestávají být odpadem,
e)  konkrétní účel, ke kterému smí být znovuzískaná asfaltová směs, znovuzískaný penetrační makadam, které přestanou být odpadem, využívány,
f)  požadavky na znovuzískanou asfaltovou směs vstupující do procesu recyklace nebo využití, ze kterého vznikne znovuzískaná asfaltová směs nebo asfaltová směs, které přestávají být odpadem,
g)  požadavky na znovuzískaný penetrační makadam vstupující do procesu recyklace nebo využití, ze kterého vznikne znovuzískaný penetrační makadam, který přestane být odpadem,
h)  kvalitativní kritéria, která musí znovuzískaná asfaltová směs, znovuzískaný penetrační makadam a asfaltová směs splnit, aby přestaly být odpadem,
i)  požadavky na vzorkování a zkoušení a
j)  náležitosti průvodní dokumentace.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  asfaltovou směsí homogenní směs složená z přírodního nebo umělého kameniva, fileru, silničního nebo modifikovaného asfaltového pojiva a dalších přísad, příměsí a složek, včetně směsí, kde bylo v minulosti použito asfaltodehtové nebo dehtové pojivo,
b)  penetračním makadamem směs přírodního nebo umělého kameniva a asfaltodehtového nebo dehtového pojiva a dalších přísad, které se používají ve stavební konstrukci, která vznikla tak, že byla kostra kameniva prolita asfaltovým nebo dehtovým pojivem,
c)  znovuzískanou asfaltovou směsí asfaltová směs získaná z odfrézovaných nebo jiným způsobem vybouraných asfaltových vrstev pozemních komunikací nebo letištních, manipulačních, skladovacích nebo jiných obdobných dopravních ploch, a
d)  znovuzískaným penetračním makadamem penetrační makadam získaný vybouráním konstrukčních vrstev pozemních komunikací nebo letištních, manipulačních, skladovacích nebo jiných obdobných dopravních ploch.
§ 3
Podmínky pro znovuzískanou asfaltovou směs a znovuzískaný penetrační makadam
(1)  Znovuzískaná