Input:

288/2013 Sb., Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci

č. 288/2013 Sb., Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci
VYHLÁŠKA
ze dne 6. září 2013
o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 47 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb. a zákona č. 69/2013 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 4 odst. 3, § 4a odst. 2, § 14 odst. 5 a § 16a odst. 4 zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanovuje
a) vzor žádosti o vydání integrovaného povolení (dále jen „žádost”), rozsah a způsob jejího vyplnění,
b) náležitosti základní zprávy,
c) náležitosti obsahu odborného posouzení k udělení výjimky z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami (dále jen „odborné posouzení”),
d) vzor zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení.
§ 2
Vzor žádosti, rozsah a způsob jejího vyplnění
Vzor žádosti, způsob a rozsah jejího vyplnění jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
§ 3
Základní zpráva
Náležitosti základní zprávy jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 4
Odborné posouzení
Náležitosti obsahu odborného posouzení jsou stanoveny v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 5
Vzor zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení
Vzor zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce.
§ 6
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění.
2. Vyhláška č. 363/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění.
§ 7
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.
 
Ministr:
Mgr. Podivínský v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 288/2013 Sb.
VZOR ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ INTEGROVANÉHO POVOLENÍ, ROZSAH A ZPŮSOB JEJÍHO VYPLNĚNÍ
1. OBECNÉ POKYNY K VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI
1. V případě žádosti o vydání integrovaného povolení se vzor žádosti vyplní v plném rozsahu. Provozovatel zařízení vyplní žádost v rozsahu, který odpovídá charakteru povolovaného zařízení.
2. V případě žádosti o změnu integrovaného povolení provozovatel vyplní žádost v rozsahu odpovídajícím změně zařízení a řídí se pokyny správního úřadu, který je místně příslušný k vydání integrovaného povolení (dále jen „úřad”), kterými může úřad v souladu se zákonem stanovit, které náležitosti žádosti se nevyžadují.
3. Provozovatel již provozovaného zařízení vyplňuje požadované údaje týkající se daného zařízení za poslední ukončený kalendářní rok. Pokud je to pro řízení o vydání integrovaného povolení důležité, a pokud jsou taková data dostupná, vyplní provozovatel zařízení v případech požadovaných ve vzoru žádosti údaje za poslední tři kalendářní roky.
4. Provozovatel zařízení, které je před zahájením výstavby a ve výstavbě, vyplňuje údaje vycházející z projektovaných hodnot, popř. předpokládané údaje.
5. Při přípravě jednotlivých kapitol žádosti je