Input:

294/2020 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Čtvrtě a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 294/2020 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Čtvrtě a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
VYHLÁŠKA
ze dne 22. června 2020
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Čtvrtě a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:
§ 1
Vyhlášení národní přírodní rezervace
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Čtvrtě (dále jen „národní přírodní rezervace”).
(2) Za národní přírodní rezervaci se vyhlašuje území, vymezené v odstavci 3, určené k ochraně
a) přirozených lesních ekosystémů dubohabřin, teplomilných doubrav, acidofilních doubrav a lužních lesů,
b) mokřadních ekosystémů pramenišť.
(3) Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Středočeského kraje, v katastrálních územích Mcely a Studce. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(4) Ochranné pásmo národní přírodní rezervace se rozkládá na území Středočeského kraje, v katastrálním území Mcely. Hranice ochranného pásma národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazů tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(5) Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 2
Bližší ochranné podmínky
Na celém území národní přírodní rezervace lze jen se souhlasem orgánu ochrany přírody
a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2) ,
b) upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného nebo obdobného geologického původu.
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2020.
 
Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 294/2020 Sb.
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní rezervace Čtvrtě
Geometrický obrazec - hranice Národní přírodní rezervace Čtvrtě
 
číslo bodu
souřadnice-Y [m]
souřadnice-X [m]
pořadí bodu v obrazci
2610140
695218,76
1026036,61
1
2610152
695196,65
1025974,98
2
2610157
695184,61
1025914,59
3
2610163
695151,82
1025886,68
4
2610166
695138,75
1025860,77
5
2610170
695090,37
1025814,73
6
3430195
695062,37
1025797,91
7
3430196
695032,79
1025780,57
8
3430197
695021,40
1025759,09
9
3430198
694998,35
1025751,69
10
3430199
694973,76
1025734,96
11
3430200
694952,96
1025732,49
12
3430201
694925,34
1025714,18
13
3430203
694906,78
1025697,64
14
3430204
694887,97
1025673,18
15
3430205
694862,79
1025660,39
16