Input:

295/2020 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Děvín a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 295/2020 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Děvín a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
VYHLÁŠKA
ze dne 22. června 2020
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Děvín a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:
§ 1
Vyhlášení národní přírodní rezervace
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Děvín (dále jen „národní přírodní rezervace”).
(2) Za národní přírodní rezervaci se vyhlašuje území, vymezené v odstavci 3, určené k ochraně
a) travinných a skalních ekosystémů suchých trávníků, vegetace efemér a sukulentů, pohyblivých sutí a skal a drolin,
b) lesních ekosystémů dubohabřin, teplomilných doubrav a suťových lesů,
c) biotopů ohrožených a vzácných druhů rostlin devaterky poléhavé (Fumana procumbens), hvozdíku Lumnitzerova (Dianthus lumnitzeri), kosatce písečného (Iris arenaria), lnu chlupatého (Linum hirsutum), ožanky horské (Teucrium montanum), paprsky velkokvěté (Orlaya grandiflora), písečnice velkokvěté (Arenaria grandiflora) a violky nejmenší (Viola kitaibeliana), včetně jejich populací,
d) biotopů ohrožených a vzácných druhů živočichů jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosyne), kobylky ságy (Saga pedo), krasce žlutoskvrnného (Ptosima undecimmaculata), modráska komonicového (Polyommatus dorylas), pískorypky (Andrena tscheki), soumračníka žlutoskvrnného (Thymelicus acteon), střevlíka uherského (Carabus hungaricus) a pěnice vlašské (Sylvia nisoria), včetně jejich populací,
e) tektonického bradla tvořeného zejména souvrstvími vápenců, ve vnějším flyšovém pásmu Karpat, s paleontologickým obsahem a vyvinutými krasovými jevy.
(3) Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Jihomoravského kraje, v katastrálních územích Dolní Věstonice, Horní Věstonice, Klentnice, Pavlov u Dolních Věstonic a Perná. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(4) Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 2
Bližší ochranné podmínky
Na celém území národní přírodní rezervace lze jen se souhlasem orgánu ochrany přírody
a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2) ,
b) upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného nebo obdobného geologického původu,
c) organizovat nebo pořádat veřejné sportovní, turistické nebo jiné hromadné akce.
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2020.
 
Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 295/2020 Sb.
Seznamy souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní