Input:

326/2020 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

č. 326/2020 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění nařízení vlády č. 450/2011 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 13. července 2020,
kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění nařízení vlády č. 450/2011 Sb.
Vláda nařizuje podle § 3 odst. 1 písm. b) a c) a § 3 odst. 3 zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů:
Čl. I
Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění nařízení vlády č. 450/2011 Sb., se mění takto:
1. Příloha č. 1 zní:
„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 145/2008 Sb.
Znečišťující látky a prahové hodnoty pro ohlašování úniků znečišťujících látek do integrovaného registru znečišťování
 
č.1
číslo CAS
Ohlašovaná znečišťující látka
Prahová hodnota pro úniky
do ovzduší
(kg/rok)
do vody
(kg/rok)
do půdy
(kg/rok)
92
100-42-5
Styren
100
-2
-2
93
50-00-0
Formaldehyd
50
-2
-2
94
 
Bromované difenylethery (PBDE): hexa-BDE a hepta-BDE3
-2
Odvozená prahová hodnota4
Odvozená prahová hodnota4
95
 
Soli a estery pentachlorfenolu
Odvozená prahová hodnota3
Odvozená prahová hodnota3
Odvozená prahová hodnota3
96
 
Polychlorované naftaleny (PCN)
Odvozená prahová hodnota6
Odvozená prahová hodnota6
Odvozená prahová hodnota6
97
50-32-8
Benzo(a)pyren
Odvozená prahová hodnota7
Odvozená prahová hodnota7
Odvozená prahová hodnota7
98
124-38-9
Oxid uhličitý (CO2) bez spalování biomasy
Odvozená prahová hodnota 8
-2
-2
Vysvětlivky
1 Číselné označení látky odpovídá pořadovému číslu, které navazuje na seznam látek v příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.
2 Pomlčka (-) označuje, že pro příslušný parametr a danou složku nevzniká ohlašovací povinnost.
3 Celkové množství následujících bromovaných difenyletherů (PBDE): hexa-BDE a hepta-BDE.
4 Při překročení některé z prahových hodnot znečišťující látky bromované difenylethery (PBDE) jako celkového množství bromovaných difenyletherů penta-BDE, okta-BDE a deka-BDE, které jsou stanoveny v příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, se ohlašuje v příslušném úniku i celkové množství bromovaných difenyletherů hexa-BDE a hepta-BDE.
5 Při překročení některé z prahových hodnot znečišťující látky pentachlorfenol (PCP), které jsou stanoveny v příloze II nařízení Evropského