Input:

351/2013 Sb., Nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění účinném k 1.7.2023

č. 351/2013 Sb., Nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění účinném k 1.7.2023
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. října 2013,
kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
434/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění název, § 1 a ustanovení části páté
184/2019 Sb.
(k 1.8.2019)
mění § 13, § 15 a § 18a; nové přechodné ustanovení
25/2021 Sb.
(k 1.2.2021)
mění § 18
168/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 16
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Toto nařízení upravuje
a)  výši úroku z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky,
b)  způsob určení odměny a výpočet náhrady hotových výdajů likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem,
c)  vydávání a vedení Obchodního věstníku a
d)  rozsah a způsob zveřejnění zápisů ve veřejném rejstříku a evidenci svěřenských fondů a způsob podání návrhu na zápis, změnu nebo výmaz zápisu v evidenci skutečných majitelů.
ČÁST DRUHÁ
VÝŠE ÚROKU Z PRODLENÍ A NÁKLADŮ SPOJENÝCH S UPLATNĚNÍM POHLEDÁVKY
§ 2
Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.
§ 3
Jde-li o vzájemný závazek podnikatelů nebo je-li obsahem vzájemného závazku mezi podnikatelem a veřejným zadavatelem podle zákona upravujícího veřejné zakázky povinnost dodat zboží nebo poskytnout službu za úplatu veřejnému zadavateli, činí minimální výše nákladů spojených s uplatněním každé pohledávky 1 200 Kč.
ČÁST TŘETÍ
ODMĚNA LIKVIDÁTORA, LIKVIDAČNÍHO SPRÁVCE A ČLENA ORGÁNU PRÁVNICKÉ OSOBY JMENOVANÉHO SOUDEM
§ 4
Jsou-li odměna a hotové výdaje náležející likvidátorovi, likvidačnímu správci a členovi orgánu právnické osoby jmenovanému soudem hrazeny státem, vyplácí tyto částky soud, který odměnu určil.
Odměna likvidátora
§ 5
(1)  Základem pro určení odměny likvidátora je čistý majetkový zůstatek, který vyplyne z likvidace (dále jen „likvidační zůstatek”).
(2)  Dojde-li na základě rozhodnutí soudu k obnově likvidace, je základem odměny likvidátora likvidační zůstatek, který vyplyne z obnovené likvidace.
§ 6
(1)  Odměna likvidátora činí ze základu
 
do 100 000 Kč
15 %,
nad 100 000 Kč do 500 000 Kč
15 000 Kč + 10 % z částky přesahující 100 000 Kč,