Input:

362/2016 Sb., Vyhláška o podmínkách poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých existujících expozičních situacích

č. 362/2016 Sb., Vyhláška o podmínkách poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých existujících expozičních situacích
VYHLÁŠKA
ze dne 17. října 2016
o podmínkách poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých existujících expozičních situacích
Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 236 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, k provedení § 103 odst. 6 písm. a):
§ 1
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Euratomu1) a upravuje podmínky poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na
a) přijetí odůvodněného opatření, které snižuje míru ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti, a
b) přijetí opatření, která snižují obsah přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu.
§ 2
(1) Dotaci na přijetí odůvodněného opatření, které snižuje míru ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti, lze poskytnout vlastníkovi
a) bytu v bytovém domě nebo rodinném domě, nebo rodinného domu, které jsou užívány k trvalému bydlení a k jejichž výstavbě bylo vydáno stavební povolení nebo svým obsahem podobné povolení do 28. února 1991 (dále jen „povolení”), jestliže průměr naměřených hodnot objemové aktivity radonu ze všech obytných místností a kuchyní je za obvyklého užívání dlouhodobě vyšší než 1 000 Bq/m3,
b) budovy školy, budovy školského zařízení nebo budovy sloužící pro zabezpečení sociálních nebo zdravotních služeb při dlouhodobém pobytu dětí do 18 let, k jejichž výstavbě bylo vydáno povolení, jestliže v ovzduší některé místnosti určené k pobytu dětí do 18 let dosáhl průměr naměřených hodnot objemové aktivity radonu v době jejich pobytu hodnoty vyšší než 300 Bq/m3, nebo
c) budovy sloužící pro zabezpečení sociálních nebo zdravotních služeb při dlouhodobém pobytu osob, kterým jsou tyto služby poskytovány,