Input:

357/2016 Sb., Vyhláška o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 357/2016 Sb., Vyhláška o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby, ve znění účinném k 1.1.2024
VYHLÁŠKA
ze dne 25. října 2016
o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
230/2023 Sb.
(k 1.8.2023)
mění § 1, § 2, § 15, § 16 a přílohu č. 1
388/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění; nové přechodné ustanovení
Ministerstvo obrany stanoví podle § 21 odst. 7 a § 29 odst. 6 zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění zákona č. 47/2016 Sb., a po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:
ČÁST PRVNÍ
SPOLEČNÉ ZÁSADY PRO POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI
HLAVA I
POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI
§ 1
Zdravotní způsobilost
(1)  Posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby se provádí
a)  při lékařské prohlídce v rámci odvodního nebo přezkumného řízení, není-li dále stanoveno jinak,
b)  v rámci výběru občana ucházejícího se o povolání do služebního poměru vojáka z povolání (dále jen „uchazeč”),
c)  u občana, který požádal o zařazení do aktivní zálohy, o účast na vojenském cvičení nebo o předurčení pro doplnění ozbrojených sil,
d)  u vojáka v záloze.
(2)  Zdravotní způsobilost se posuzuje také při lékařské prohlídce vojáka v činné službě, a to
a)  před jeho služebním zařazením na služební místo, které vyžaduje speciální odbornost (dále jen „specialista”), nebo
b)  při ukončení vojenské činné služby.
§ 2
Stupně zdravotní způsobilosti
(1)  Stupně zdravotní způsobilosti jsou stanovovány pro potřeby zdravotní klasifikace, a to podle zjištěné míry schopnosti posuzované osoby k výkonu vojenské činné služby. Stupně zdravotní způsobilosti se vyznačují klasifikační značkou A, BI, BII, BIII, C nebo D přiřazenou k nemoci nebo vadě podle seznamu nemocí a vad stanoveného v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2)  Stupně zdravotní způsobilosti se s přihlédnutím k požadavkům na schopnost vykonávat vojenskou činnou službu vyjadřují slovy:
a)  „Schopen (značka A)” pro první stupeň,
b)  „Schopen s výhradou (značka B)” pro druhý stupeň,
c)  „Schopen s omezením (značka C)” pro třetí stupeň,
d)  „Neschopen (značka D)” pro čtvrtý stupeň.
(3)  První stupeň zdravotní způsobilosti lze stanovit občanovi při odvodním řízení, uchazeči, občanovi, který požádal o zařazení do aktivní zálohy, o účast na vojenském cvičení nebo o předurčení pro doplnění ozbrojených sil, anebo vojákovi, pokud jejich zdravotní způsobilost dovoluje vykonávat vojenskou činnou službu, včetně operačního nasazení4) , bez omezení, s výjimkou některých speciálních vojenských odborností podle příloh č. 1 a 2 k této vyhlášce, jež kladou zvláštní nároky na zdravotní způsobilost.
(4)  Druhý stupeň zdravotní způsobilosti lze