Input:

367/2015 Sb., Vyhláška o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění účinném k 1.1.2018

č. 367/2015 Sb., Vyhláška o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění účinném k 1.1.2018
VYHLÁŠKA
ze dne 16. prosince 2015
o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem
(vyhláška o finančním vypořádání)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
435/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění, celkem 36 novelizačních bodů
Ministerstvo financí stanoví podle § 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 479/2003 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje zásady a lhůty pro finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem pro organizační složky státu, příspěvkové organizace a příjemce dotací a návratných finančních výpomocí.
§ 2
Pojmy
(1) Finančním vypořádáním příspěvku na provoz, dotace nebo návratné finanční výpomoci se rozumí předání přehledu o čerpání a použití peněžních prostředků (dále jen „prostředek”) včetně komentáře a vrácení nepoužitých prostředků v průběhu rozpočtového roku (dále jen „rok”) nebo nejpozději ve lhůtách stanovených touto vyhláškou.
(2) Přehledem o čerpání a použití prostředků se rozumí vyplněné tabulky podle vzorů uvedených v přílohách této vyhlášky.
(3) Poskytovatelem dotace nebo návratné finanční výpomoci je organizační složka státu stanovená v § 14 odst. 2 rozpočtových pravidel a Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo”), které poskytuje dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa podle § 10 odst. 3, ze státních finančních aktiv podle § 10 odst. 5 a z Národního fondu podle § 37 rozpočtových pravidel.
(4) Příjemcem dotace nebo návratné finanční výpomoci se rozumí osoba, které je na základě žádosti nebo ze zákona a následně rozhodnutím poskytovatele nebo dohody uzavřené mezi poskytovatelem a žadatelem poskytnuta dotace nebo návratná finanční výpomoc ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu.
(5) Ukončením projektu se rozumí ukončení jeho financování z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu.
Obecné zásady finančního vypořádání, výjimky z obecných zásad, zásady pro vyplnění tabulek a zpracování komentáře
§ 3
(1) Součástí údajů uvedených v tabulkách podle vzorů, které jsou přílohami této vyhlášky, jsou prostředky podle § 13 a § 54 odst. 1 písm. b) rozpočtových pravidel (dále jen „programové financování”), které jsou poskytnuty formou dotace nebo návratné finanční výpomoci.
(2) Lhůty pro vrácení nepoužitých peněžních prostředků jsou stanoveny v § 8 až 23. Lhůta je dodržena, jestliže je částka, kterou má příjemce příspěvku na provoz, příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci povinnost vrátit (dále jen „vratka”), odepsána nejpozději ve stanovený den z jeho bankovního účtu a poukázána zřizovateli, poskytovateli nebo kraji, jehož prostřednictvím dotaci obdržel (dále jen „kraj”). Připadá-li tento den na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující