Input:

38/2010 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů

č. 38/2010 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 29. ledna 2010,
kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb. a zákona č. 118/2004 Sb., k provedení § 9 odst. 1, § 10 odst. 2 a 6 a § 18 odst. 2 tohoto zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění vyhlášky č. 83/2000 Sb., vyhlášky č. 186/2005 Sb., vyhlášky č. 6/2006 Sb., vyhlášky č. 38/2006 Sb., vyhlášky č. 173/2009 Sb. a vyhlášky č. 388/2009 Sb., se mění takto:
1. Na konci textu poznámky pod čarou č. 1 se doplňují slova „Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/100/ES ze dne 16. září 2009 o vzájemném uznávání lodních osvědčení plavidel vnitrozemské plavby.”.
2. V § 6 odstavec 4 zní:
„(4)  Lodním osvědčením malého plavidla musí být vybavena malá plavidla podle § 2 odst. 1 písm. b) podléhající evidenci, přičemž malá plavidla podléhající evidenci a určená k plavbě v zahraničí za účelem rekreace jejich provozovatele musí být vybavena mezinárodním osvědčením pro rekreační plavidla. Vzor lodního osvědčení malého plavidla je uveden v příloze č. 5 této vyhlášky. Vzor mezinárodního osvědčení pro rekreační plavidla je uveden v příloze č. 6 této vyhlášky.”.
3. V příloze č. 1 bodu 3.03.1 se číslo „4.02” nahrazuje číslem „3.02”.
4. V příloze č. 1 bodu 3.05.1 se číslo „4.01.2” nahrazuje číslem „3.01.2”.
5. V příloze č. 1 bodu 4.10.1 se číslo „5.07” nahrazuje číslem „4.07”.
6. V příloze č. 1 bodu 5.08.1 se číslo „9.20” nahrazuje číslem „9.19”.
7. V příloze č. 1 bodu 7.02.6 se číslo „3.04.3” nahrazuje číslem „2.04.3”.
8. V příloze č. 1 bodu 7.05.1 se slova „17.02.1 písm. d)” nahrazují slovy „17.02.1 písm. c)”.
9. V příloze č. 1 bodu 7.13.1 se číslo „7.13.1” nahrazuje číslem „6.13.1”.
10. V příloze č. 1 bodu 9.02.3 se číslo „6.04” nahrazuje číslem „5.04”.
11. V příloze č. 1 bodu 10.03b.2 písm. a) se slova „3.03 a 3.04” nahrazují slovy „4.03 a 4.04”.
12. V příloze č. 1 bodu 14.13.1 se číslo „15.15.9” nahrazuje číslem „15.15.8”.
13. V příloze č. 1 bodu 15.01.1 písm. a) se číslo „3.02.1” nahrazuje číslem „2.02.1”.
14. V příloze č. 1 bodu 15.01.1 písm. b) se slova „4.01 až 4.03” nahrazují slovy „3.01 až 3.03”.
15. V příloze č. 1 bodu 15.01.1 písm. c) se slova „8.08.2 věta 2 a 8.08.7” nahrazují slovy „7.08.2 věta 2 a 7.08.7”.
16. V příloze č. 1 bodu 15.03.11 a v obrázku se všechna čísla „13.03.4” nahrazují čísly „15.03.4”.
17. V příloze č. 1 bodu 15.08.1 se číslo „7.08” nahrazuje číslem „6.08”.
18. V příloze č. 1 bodu 15.08.3 písm. c) se číslo „7.09.1” nahrazuje číslem „6.09.1”.
19. V příloze č. 1 bodu 15.15.7 se číslo „15.15.7” nahrazuje číslem „15.15.6”.
20. V příloze č. 1 bodu 15a.04.5 se číslo „15.15.7” nahrazuje číslem