Input:

387/2016 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

č. 387/2016 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
[zrušeno č. 541/2020 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 21. listopadu 2016,
kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 14 odst. 5, § 19 odst. 3, § 21 odst. 5 a § 45 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 188/2004 Sb. a zákona č. 229/2014 Sb., (dále jen „zákon”):
ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu
Čl. I
Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 341/2008 Sb., vyhlášky č. 61/2010 Sb. a vyhlášky č. 93/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se písmeno i) zrušuje.
Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno i).
2. V § 2 písmena e) a f) včetně poznámek pod čarou č. 3 a 5 znějí:
„e) sedimentem - materiál vytěžený z vodních nádrží, vodních ploch a koryt vodních toků vzniklý převážně erozí půdy, s výjimkou materiálu, který byl těžen jako říční materiál5,
f) směsnými komunálními odpady - odpady katalogových čísel320 03 01, 20 03 02, 20 03 03 a 20 03 07,


3Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.
5§ 14 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.”.
3. V § 2 písmeno j) zní:
„j) využíváním odpadů na povrchu terénu - rekultivace povrchu terénu, vyrovnávání terénních nerovností a jiné úpravy terénu, vytváření uzavíracích vrstev skládky, rekultivace uzavřených skládek, rekultivace odkališť, zavážení vytěžených lomů; využíváním odpadů na povrchu terénu není aplikace na zemědělskou půdu,”.
4. V § 2 písm. n) se slova „ , povrchové doly” zrušují.
5. V § 2 písm. p) se slovo „případně” nahrazuje slovy „vzájemnému ovlivnění nebo”.
6. V § 2 písm. v) se za slovo „frakce” vkládají slova „recyklovaného umělého kameniva”.
7. V § 4 odst. 2 se slova „ve zvláštním právním předpise” nahrazují slovy „v technické normě ČSN EN 14899 ze dne 1. července 2006 Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Zásady přípravy programu vzorkování a jeho použití” a na konci se doplňuje věta „Odběr vzorků sedimentů pro účely zpracování základního popisu odpadu může být proveden před jejich vytěžením.”.
Poznámka pod čarou č. 5 se