Input:

394/2006 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací

č. 394/2006 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací
VYHLÁŠKA
ze dne 24. července 2006,
kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 392/2005 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 41 odst. 1 zákona:
§ 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška zapracovává právo Evropských společenství1) a stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací.
§ 2
Práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu
(1) Za práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu se za podmínek § 3 považují práce
a) související s údržbou na sebe nenavazující a krátkodobé, při nichž se pracuje pouze s nedrolivými materiály,
b) spojené s odstraňováním nerozrušených a nedrolivých materiálů, v nichž je azbest pevně zakotven v pojivu, nebo
c) při zapouzdřování materiálů