Input:

41/2009 Sb., Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku, ve znění účinném k 1.10.2015

č. 41/2009 Sb., Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku, ve znění účinném k 1.10.2015
ZÁKON
ze dne 8. ledna 2009
o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
ruší část devátou
306/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
ruší: v části první body 15, 29 a 30, v části druhé body 2, 7, 8, 70 až 75, 77 a 79, v části páté body 1, 2, 7 a 8, v části jedenácté bod 1, část dvanáctou, v části třinácté body 1 až 3, 5 až 19 a 21, v části čtrnácté body 1 a 2, v části patnácté bod 2, v části šestnácté body 1, 2, 4 a 5, v části sedmnácté body 1, 2, 4 a 6 až 12, v části dvacáté sedmé body 4 až 7, části třicátou šestou až čtyřicátou pátou;
mění: v části první bod 21, v části druhé bod 4, 5, 6, 10, 76 a 78, v části čtvrté bod 1, v části dvacáté šesté bod 2 a 3
45/2013 Sb.
(k 1.8.2013)
ruší část třicátou čtvrtou
300/2013 Sb.
(k 1.10.2013)
ruší část patnáctou
234/2014 Sb.
(k 6.11.2014)
ruší část třicátou první
355/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
ruší část padesátou osmou
205/2015 Sb.
(k 1.10.2015)
ruší část dvacátou čtvrtou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna trestního řádu
Čl. I
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb., zákona č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 45/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 239/2005 Sb., zákona č. 394/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 321/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 90/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 135/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 457/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb. a zákona č. 7/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 8 odst. 2 se slova „§ 178 trestního zákona” nahrazují slovy „§ 180 trestního zákoníku”.
2. § 17 zní:
㤠17
(1) Krajský soud koná v prvním stupni řízení o trestných činech, pokud na ně zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož dolní hranice činí nejméně pět let, nebo pokud za ně lze uložit výjimečný trest. O trestných činech
a) neoprávněného odebrání tkání a orgánů, nedovoleného nakládání s tkáněmi a orgány, odběru tkáně, orgánu a provedení transplantace za úplatu, nedovoleného nakládání s lidským embryem a lidským genomem, obchodování s lidmi,
b) spáchaných prostřednictvím investičních nástrojů, které jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo o jejichž přijetí k obchodování na regulovaném trhu bylo požádáno, nebo jejich padělků a napodobenin, pokud jejich zákonným znakem je způsobení značné škody nebo získání značného prospěchu,
c) porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, manipulace s kurzem investičních nástrojů, zneužití informace a postavení v obchodním styku,