Input:

42/2015 Sb., Vyhláška o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel

č. 42/2015 Sb., Vyhláška o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel
VYHLÁŠKA
ze dne 3. března 2015
o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 118/2004 Sb., zákona č. 309/2008 Sb. a zákona č. 187/2014 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 24 odst. 4, § 25 odst. 1, 6 a 11, § 25a odst. 4 a § 25b odst. 3:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a) podmínky způsobilosti k vedení plavidla a sestavy plavidel pro jednotlivé druhy plavidel a jejich sestav,
b) rozsah a délku praxe při obsluze plavidla a způsob jejího získání,
c) činnosti, které nemohou ohrozit bezpečnost plavby,
d) předměty, ze kterých se skládá zkouška odborné způsobilosti,
e) podrobnosti o zaměření praxe a skládání zkoušky a o vydání průkazu vůdce plavidla a člena posádky plavidla,
f) podmínky zdravotní způsobilosti,
g) formu zkoušky odborné způsobilosti pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, způsob provádění, hodnocení a podmínky pro opakování zkoušky odborné způsobilosti,
h) rozsah a obsah ověřování praktických dovedností při vedení plavidla,
i) vzor průkazu způsobilosti vůdce plavidla, vzor průkazu způsobilosti člena posádky plavidla,
j) dobu platnosti a náležitosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti a intervaly pravidelných zdravotních prohlídek,
k) rozsah a obsah praktické zkoušky před plavebním úřadem, dokládající odbornou způsobilost, která je podmínkou pro pověření ověřováním praktických dovedností při vedení malého plavidla,
l) vzor osvědčení o výsledku ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla.
§ 2
Základní pojmy
(1) Pro účely této vyhlášky se plavidla rozdělují na
a) lodě, kterými jsou
1. lodě s vlastním strojním pohonem,
2. lodě bez vlastního strojního pohonu,
3. převozní lodě,
b) malá plavidla, kterými jsou
1. malá plavidla bez vlastního strojního pohonu a bez plachet (dále jen „bez vlastního strojního pohonu”) o hmotnosti s povoleným zatížením do 1000 kg včetně,
2. malá plavidla bez vlastního strojního pohonu o hmotnosti včetně povoleného zatížení nad 1000 kg,
3. malá plavidla s vlastním strojním pohonem o výkonu do 4 kW včetně,
4. malá plavidla s vlastním strojním pohonem o výkonu nad 4 kW,
5. malá plavidla s plachtou s celkovou plochou plachet do 12 m2 včetně,
6. malá plavidla s plachtou s celkovou plochou plachet nad 12 m2,
c) plovoucí stroje.
(2) Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) rekreačním plavidlem plavidlo, které je určeno, schváleno a užíváno pro rekreační účely,
b) plutím ve výtlačném režimu plutí rychlostí, při které vztlak plavidla tvoří hydrostatické síly, přičemž vliv dynamických sil vyvolaných rychlostí pohybu plavidla je zanedbatelný,
c) plavčíkem člen posádky plavidla vykonávající palubní práce na plavidle pod dohledem lodníka,
d) pomocným lodníkem člen posádky plavidla vykonávající palubní práce na plavidle pod dohledem vůdce plavidla nebo lodníka,
e) lodníkem člen posádky plavidla vykonávající palubní práce na lodi a obsluhu kormidla pod dohledem kapitána,
f) lodním strojníkem člen