Input:

459/2020 Sb., Vyhláška o provádění opatření souvisejících se zákazem chemických zbraní

č. 459/2020 Sb., Vyhláška o provádění opatření souvisejících se zákazem chemických zbraní
VYHLÁŠKA
ze dne 10. listopadu 2020
o provádění opatření souvisejících se zákazem chemických zbraní
Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 35 odst. 5 zákona č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 138/2008 Sb. a zákona č. 336/2020 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 6, § 9 odst. 3, § 18, § 20 odst. 3, § 22 odst. 2, § 23 odst. 3, § 25 odst. 2, § 25a odst. 2 a § 26 odst. 4 zákona:
§ 1
Obsah hlášení o činnostech k ochranným účelům
(K provedení § 6 zákona)
Obsah hlášení o činnostech uskutečňovaných k ochranným účelům v uplynulém kalendářním roce je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
§ 2
Objekty k nakládání s látkou seznamu 1
(K provedení § 9 odst. 3 zákona)
Druhy objektů naplňující charakteristiky požadované pro nakládání s látkou seznamu 1 jsou
a)  jediný jednoúčelový nízkotonážní objekt, v němž se vyrábí látka seznamu 1 a jehož reaktory ve výrobních linkách nejsou přizpůsobeny pro kontinuální provoz, objem každého reaktoru nepřevyšuje 100 litrů a celkový objem všech reaktorů není větší než 500 litrů,
b)  jediný objekt pro ochranné účely, v němž se vyrábí látka seznamu 1 a v němž vlastní souhrnná výroba nepřevyšuje 10 kg za rok,
c)  soubor objektů pro výzkumné, zdravotnické nebo farmaceutické účely, v němž se vyrábí látka seznamu 1 a v němž vlastní souhrnná výroba převyšuje 100 g za rok, ale nepřevyšuje 10 kg za rok na jeden objekt,
d)  soubor laboratoří pro výzkumné, zdravotnické nebo farmaceutické účely, v němž se vyrábí látka seznamu 1 a v němž vlastní souhrnná výroba nepřevýší 100 g za rok na jednu laboratoř, a
e)  soubor objektů, v němž se nevyrábí látka seznamu 1, ale nakládá se v něm s touto látkou pro výzkumné, lékařské, farmaceutické, zdravotnické nebo ochranné účely.
§ 3
Hlášení o nakládání s látkou seznamu 1
(K provedení § 18 zákona)
Údaje, které je držitel licence povinen ohlásit Úřadu o nakládání s látkou seznamu 1 za uplynulý kalendářní rok a o předpokládaném nakládání s touto látkou pro následující kalendářní rok, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 4
Hlášení o nakládání s látkou seznamu 2
(K provedení § 20 odst. 3 zákona)
(1)  Množství látky seznamu 2, které zakládá povinnost ohlásit Úřadu údaje o nakládání s touto látkou za uplynulý kalendářní rok a údaje o předpokládaném nakládání s touto látkou pro následující kalendářní rok, je
a)  0,1 kg látky seznamu 2 označené v části A tohoto seznamu symbolem „*”,
b)  10 kg látky seznamu 2 uvedené v části A tohoto seznamu, jiné, než podle písmene a), nebo
c)  100 kg látky seznamu 2 uvedené v části B tohoto seznamu.
(2)  Koncentrace látky seznamu 2 ve směsi s jinými látkami, která zakládá povinnost ohlásit Úřadu údaje o nakládání s touto látkou za uplynulý kalendářní rok a údaje