Input:

463/2022 Sb., Nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny, ve znění účinném k 2.2.2024

č. 463/2022 Sb., Nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny, ve znění účinném k 2.2.2024
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. prosince 2022
o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
214/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 1, § 8, § 9, § 10, § 13; nové přechodné ustanovení
463/2022 Sb.
(k 1.1.2024)
pozbývají platnosti § 2 až 8
17/2024 Sb.
(k 2.2.2024)
mění § 9, § 10 a § 13
Vláda nařizuje k provedení § 19d odst. 1 a 4 a § 19f odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 287/2022 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Toto nařízení stanovuje v návaznosti na nastalou mimořádnou tržní situaci na trhu s elektřinou a trhu s plynem ceny elektřiny a plynu na ztráty, rozsah dodávky elektřiny nebo plynu na ztráty, ve kterém se stanovené ceny elektřiny a plynu na ztráty uplatní, a další podmínky, za kterých se stanovené ceny elektřiny a plynu na ztráty uplatní.
(2)  Toto nařízení dále stanovuje
a)  způsob výpočtu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku vzniklých z dodávky elektřiny a plynu na ztráty za stanovenou cenu,
b)  období, za které se prokazatelná ztráta a přiměřený zisk hradí,
c)  termíny pro podávání a náležitosti žádosti o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku a další pravidla pro žádání o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku vzniklých z dodávky elektřiny a plynu na ztráty za stanovenou cenu a
d)  pravidla a termíny pro poskytování dotace na úhradu finančních prostředků operátorovi trhu.
(3)  Kde se v tomto nařízení stanoví o ztrátách plynu v distribuční soustavě, rozumí se tím rovněž technologická vlastní spotřeba plynu provozovatele distribuční soustavy, ledaže z ustanovení plyne, že se na technologickou vlastní spotřebu plynu nepoužije.
§ 2
(pozbyl platnosti k 1.1.2024, viz § 14 odst. 2)
§ 3
(pozbyl platnosti k 1.1.2024, viz § 14 odst. 2)
§ 4
(pozbyl platnosti k 1.1.2024, viz § 14 odst. 2)
§ 5
(pozbyl platnosti k 1.1.2024, viz § 14 odst. 2)
§ 6
(pozbyl platnosti k 1.1.2024, viz § 14 odst. 2)
§ 7
(pozbyl platnosti k 1.1.2024, viz § 14 odst. 2)
§ 8
(pozbyl platnosti k 1.1.2024, viz § 14 odst. 2)
§ 9
Termín pro podání a náležitosti žádosti o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku
(1)  Obchodník s elektřinou nebo plynem, který zajišťuje dodávku elektřiny nebo plynu na ztráty elektřiny nebo plynu v distribuční soustavě, podává žádost o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku operátorovi trhu za uplynulý kalendářní měsíc do čtrnáctého pracovního dne po skončení kalendářního měsíce. Žádost za období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023 se podává nejpozději do 20. února 2024.
(2)  Pokud podá obchodník s elektřinou nebo plynem žádost o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku po uplynutí lhůty podle odstavce 1 věty první, vyřizuje se taková žádost v termínech jako žádosti o