Input:

51/2018 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Břehyně - Pecopala a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 51/2018 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Břehyně - Pecopala a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
VYHLÁŠKA
ze dne 23. března 2018
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Břehyně - Pecopala
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:
§ 1
Vyhlášení národní přírodní rezervace
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Břehyně - Pecopala (dále jen „národní přírodní rezervace”).
(2) Za národní přírodní rezervaci se vyhlašuje území, vymezené v odstavci 3, s výskytem
a) přirozených lesních ekosystémů mokřadních olšin, bučin, suchých borů, smrčin a rašelinných lesů,
b) skalních a travinných ekosystémů skal a drolin a trávníků písčin a mělkých půd,
c) vodních a mokřadních ekosystémů makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní, vegetace parožnatek, rákosin a vegetace vysokých ostřic a slatinných a přechodových rašelinišť,
d) biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin hlízovce Loeselova (Liparis loeselii), měkkyně bažinné (Hammarbya paludosa), vláskatce tajemného (Trichomanes speciosum) a srpnatky fermežové (Hamatocaulis vernicosus), včetně jejich populací,
e) biotopů vzácných a ohrožených druhů živočichů páchníka hnědého (Osmoderma eremita), tesaříka alpského (Rosalia alpina) a vážky jasnoskvrnné (Leucorrhinia pectoralis), včetně jejich populací,
f) pískovcových skalních výchozů v podobě skalních stěn a stupňů, částečně izolovaných skalních bloků až věží s bohatě vytvořeným reliéfem (voštiny, dutiny, obří hrnce, železité inkrustace, převisy) ve složité soustavě erozních roklí a rozsáhlého ložiska rašeliny slatinného a přechodného typu.
(3) Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Libereckého kraje, v katastrálních územích Doksy u Máchova jezera a Hradčany nad Ploučnicí. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazů tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(4) Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 2
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní rezervaci
a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2) ,
b) provádět stavby, nejedná-li se o stavby vyžadující povolení, opatření nebo jiné úkony podle jiných právních předpisů,
c) umožňovat volný pohyb psů, s výjimkou výkonu práva myslivosti, nebo
d) upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu obdobného geologického původu.
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2018.
 
Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
 
Příloha č.