Input:

53/2022 Sb., Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o návykových látkách

č. 53/2022 Sb., Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o návykových látkách
VYHLÁŠKA
ze dne 8. března 2022
o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o návykových látkách
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 44c odst. 5 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 366/2021 Sb., k provedení § 24f odst. 3 tohoto zákona:
§ 1
Předmět úpravy
(1) Maximální výše náhrady výdajů za provedení odborných úkonů v rámci jednotlivých činností a výše záloh náhrady výdajů za provedení odborných úkonů v rámci jednotlivých činností je stanovena v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Bližší specifikace odborných úkonů uvedených v § 24f odst. 2 zákona o návykových látkách je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(3) Způsob stanovení výše náhrady výdajů za provedení odborných úkonů v rámci jednotlivých činností je stanoven v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. března 2022.
 
Ministr zdravotnictví:
prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 53/2022 Sb.
Sazebník náhrad výdajů, včetně stanovení maximální výše záloh, za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o návykových látkách
 
Určení odborného úkonu
Maximální výše náhrady výdajů
Výše záloh
Odborné úkony prováděné v souvislosti s žádostí o udělení licence k pěstování rostlin konopí pro léčebné použití podle § 24c odst. 1 zákona o návykových látkách
52 200 Kč
26 100 Kč
Odborné úkony prováděné v souvislosti s žádostí o prodloužení platnosti licence k pěstování rostlin konopí pro léčebné použití podle § 24c odst. 3 zákona o návykových látkách
14 400 Kč
7 200 Kč
Odborné úkony prováděné v souvislosti s žádostí o změnu licence k pěstování rostlin konopí pro léčebné použití bez ohledání na místě podle § 24c odst. 5 zákona o návykových látkách
14 400 Kč
7 200 Kč
Odborné úkony prováděné v souvislosti s žádostí o změnu licence k pěstování rostlin konopí pro léčebné použití s ohledáním na místě podle § 24c odst. 5 zákona o návykových látkách
52 200 Kč
26 100 Kč
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 53/2022 Sb.
Specifikace odborných úkonů prováděných Státním ústavem pro kontrolu léčiv stanovených v § 24f odst. 2 zákona o návykových látkách
 
Ustanovení zákona o návykových látkách
Odborný úkon
Specifikace odborného úkonu