Input:

62/2014 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů

č. 62/2014 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
ZÁKON
ze dne 19. března 2014,
kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 66/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1, § 4 odst. 5 písm. a) a odst. 6 písm. d), § 6, § 25 písm. b) a § 32 písm. q) se slova „Evropských společenství” nahrazují slovy „Evropské unie”.
Poznámka pod čarou č. 2 zní:


2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/12/ES ze dne 11. února 2004, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/20/ES ze dne 9. března 2005, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech.
Směrnice Komise 2013/2/EU ze dne 7. února 2013, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech.”.
2. Příloha č. 1 zní:
„Příloha č. 1 k zákonu č. 477/2001 Sb.
Kritéria a názorné příklady upřesňující pojem obal
Kritérium 1
Výrobek, který odpovídá definici obalu uvedené v § 2 písm. a) a zároveň plní nebo může plnit i jinou funkci než funkci obalu, se považuje za obal pouze tehdy, pokud
a)  není nedílnou součástí jiného výrobku,
b)  není nezbytný k tomu, aby uzavíral, nesl nebo uchovával tento výrobek po dobu jeho životnosti a
c)  nejsou všechny části určeny k tomu, aby byly společně používány, spotřebovány nebo odstraněny.
Názorné příklady ilustrující použití kritéria 1
Obal
Krabice na cukrovinky
Fóliový přebal pouzdra na CD
Poštovní sáčky na katalogy a časopisy (s tiskovinou uvnitř)
Papírové košíčky na pečení prodávané s pekařským nebo cukrářským výrobkem
Role, trubice, dutinky a válce, na kterých jsou navinuty flexibilní materiály, například plastová fólie, hliníková fólie (alobal) nebo papír, kromě rolí, trubic, dutinek a válců, které slouží jako součást výrobních strojů a které se nepoužívají k prezentaci výrobku jako prodejní jednotky
Květináče, které jsou určeny pouze k prodeji a přepravě rostlin a ne pro celou dobu života rostliny
Skleněné lahve na injekční roztoky
Válcové obaly na CD typu „spindle” (prodávané s CD, nejsou určeny k uchovávání disků)
Ramínka na šaty (prodávaná s oděvem)
Krabičky zápalek
Systémy sterilní bariéry (sáčky, tácky a materiály nutné k zachování sterility výrobku)
Kapsle do nápojových systémů (například káva, kakao, mléko), které po použití zůstanou prázdné
Opakovaně plnitelné ocelové lahve používané pro různé druhy plynů, kromě