Input:

69/2006 Sb., Zákon o provádění mezinárodních sankcí, ve znění účinném k 1.9.2022

č. 69/2006 Sb., Zákon o provádění mezinárodních sankcí, ve znění účinném k 1.9.2022
ZÁKON
ze dne 3. února 2006
o provádění mezinárodních sankcí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění v § 14 odst. 3 a 4
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
v § 20 mění odst. 7 a ruší odst. 8
139/2011 Sb.
(k 27.5.2011)
mění § 15 odst. 2
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 10 odst. 3
399/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 9 odst. 1 písm. c)
377/2015 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 9 odst. 1 písm. c)
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 10 odst. 3
368/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění, celkem 30 novelizačních bodů
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 15 odst. 1 a ustanovení části páté
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 14 a § 16
240/2022 Sb.
(k 1.9.2022)
mění, celkem 66 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) některé povinnosti při uskutečňování mezinárodních sankcí za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, boje proti terorismu, dodržování mezinárodního práva, ochraně lidských práv a svobod a podpoře demokracie a právního státu. Dále zákon upravuje některé povinnosti při uskutečňování mezinárodních sankcí za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, boje proti terorismu, dodržování mezinárodního práva, ochraně lidských práv a svobod a podpoře demokracie a právního státu, k jejichž dodržování je Česká republika zavázána na základě členství v Organizaci spojených národů nebo v Evropské unii anebo které zavedla podle sankčního zákona.
Vymezení pojmů
§ 2
Mezinárodními sankcemi se pro účely tohoto zákona rozumí příkaz, zákaz nebo omezení stanovené za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, boje proti terorismu, dodržování mezinárodního práva, ochrany lidských práv a svobod a podpory demokracie a právního státu, pokud vyplývá
a) z rozhodnutí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů (dále jen „Rada bezpečnosti”), přijatých podle článku 41 Charty Organizace spojených národů,
b) ze společných postojů, společných akcí nebo jiných opatření přijatých na základě ustanovení Smlouvy o Evropské unii o společné zahraniční a bezpečnostní politice,
c) z přímo použitelných předpisů Evropských společenství, kterými se provádí společný postoj nebo společná akce přijatá podle ustanovení Smlouvy o Evropské unii o společné zahraniční a bezpečnostní politice,
d) z rozhodnutí přijatého na základě ustanovení Smlouvy o Evropské unii o společné zahraniční a bezpečnostní politice, nebo
e) z rozhodnutí vlády, kterým dochází k zařazení na vnitrostátní sankční seznam podle sankčního zákona.
§ 3
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) územím, na které se vztahují mezinárodní sankce, určité území plně nebo částečně ovládané subjektem nebo státem, na který se vztahují mezinárodní sankce, včetně vzdušného prostoru a pobřežních vod;
b) subjektem, na který se vztahují mezinárodní sankce, ten, proti komu jsou namířeny sankce uvedené v dokumentu podle § 2;
c) osobou, na kterou se vztahují mezinárodní