Input:

79/2022 Sb., Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech), ve znění účinném k 15.9.2023

č. 79/2022 Sb., Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech), ve znění účinném k 15.9.2023
VYHLÁŠKA
ze dne 29. března 2022
o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
275/2023 Sb.
(k 15.9.2023)
mění přílohu č. 1 a 2
275/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění přílohu č. 1, 2 a 3; nové přechodné ustanovení - dosud neuvedeno
Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad”) stanoví podle § 53 odst. 2 písm. a), b) a l) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 382/2021 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví
a)  technicko-ekonomické parametry pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů jednotlivých druhů podporovaných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla a biometanu,
b)  výši diskontní míry a dobu životnosti výroben elektřiny, výroben tepla a výroben biometanu z podporovaných zdrojů,
c)  dobu životnosti modernizovaných výroben elektřiny,
d)  rozsah a celkovou výši měrných provozních nákladů ke stanovení udržovací podpory elektřiny a udržovací podpory tepla,
e)  způsob tvorby ceny tepla ke stanovení udržovací podpory tepla.
§ 2
Technicko-ekonomické parametry
(1)  Technicko-ekonomické parametry pro stanovení referenční výkupní ceny a zeleného bonusu jednotlivých druhů podporovaných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla a biometanu stanoví příloha č. 1 k této vyhlášce.
(2)  Dobou ročního využití instalovaného výkonu se rozumí podíl ročního množství podporované elektřiny nebo tepla a instalovaného výkonu výrobny elektřiny nebo tepla. V případě výroby biometanu se dobou ročního využití rozumí počet hodin čištění bioplynu na biometan za kalendářní rok.
(3)  Investičními náklady se rozumí náklady na pořízení, instalaci nebo zprovoznění výrobny elektřiny, tepla a biometanu. Do investičních nákladů se nezahrnují náklady na akumulaci a náklady na pořízení pozemku nebo jiné užívací právo k pozemku s výjimkou stavby, která je jeho součástí.
(4)  Náklady na pořízení paliva ve výrobnách elektřiny využívajících důlní, kalový nebo skládkový plyn a ve výrobnách biometanu využívajících kalový nebo skládkový plyn se rozumí náklady odvozené od průměrné ceny zemního plynu způsobem uvedeným v příloze č. 1 k této vyhlášce. Pokud je průměrná cena zemního plynu nižší než 400 Kč/MWh, použije se pro stanovení nákladů na pořízení paliva částka 400 Kč/MWh, a pokud je vyšší než 600 Kč/MWh, použije se pro stanovení nákladů na pořízení paliva částka 600 Kč/MWh.
§ 3
Doba životnosti
Dobu životnosti výrobny elektřiny, modernizované výrobny elektřiny, výrobny tepla a výrobny biometanu stanoví příloha č. 1 k této vyhlášce.
§ 4
Diskontní míra
Diskontní míra pro stanovení referenční výkupní ceny a zeleného bonusu jednotlivých druhů podporovaných zdrojů pro výrobu elektřiny,