Input:

82/2014 Sb., Vyhláška o kadáverech zvířat v zájmovém chovu

č. 82/2014 Sb., Vyhláška o kadáverech zvířat v zájmovém chovu
VYHLÁŠKA
ze dne 2. května 2014
o kadáverech zvířat v zájmovém chovu
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb. a zákona č. 359/2012 Sb., k provedení § 40 odst. 4 a § 41 odst. 5 písm. a) veterinárního zákona:
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1)
a) podrobnější veterinární a hygienické požadavky pro místo určené pro ukládání kadáverů zvířat v zájmovém chovu,
b) způsob označení místa zahrabání kadáveru koně v zájmovém chovu na vlastním pozemku.
(2) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.
§ 2
Veterinární a hygienické požadavky pro místo určené pro ukládání kadáverů zvířat v zájmovém chovu
(1) Na místo určené pro ukládání kadáverů zvířat v zájmovém chovu lze uložit pouze kadáver zvířete v zájmovém chovu, a to na tlecí dobu minimálně 10 let.
(2) Místo určené pro ukládání kadáverů zvířat v zájmovém chovu nesmí kontaminovat vodní zdroj2) a musí být vzdáleno od
a) vodního zdroje2) nejméně 200 m,
b) nejbližší stavby pro bydlení nebo pro rodinnou rekreaci3) a pozemní komunikace4) , s výjimkou příjezdové pozemní komunikace, nejméně 100 m a
c) hranice sousedního pozemku nejméně 50 m.
(3) Velikost výkopu musí odpovídat velikosti těla ukládaného kadáveru zvířete v zájmovém chovu. Do výkopu lze uložit kadáver zvířete v zájmovém chovu, pokud se na dně výkopu neobjeví podzemní voda. Je-li kadáver zvířete v zájmovém chovu ukládán do výkopu v obalu, musí být obal v půdě rozložitelný a nesmí poškozovat životní prostředí. Kadáver zvířete v zájmovém chovu musí být ošetřen nehašeným vápnem nebo jiným vhodným